هشدار گروه هواپیمای پرواز نسبت به موقعیت یابی های غیرمجاز بلیط!


{متاسفانه} حدود 2 هفته به همین دلیل تحریک کردن سفرهای نوروزی می گذرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه هواپیمای پرواز برخی موقعیت یابی های تخلیه بلیط فرش را {غیرقانونی} گفتن کرده است.

به گزارش شفقنا مقرون به صرفه به نقل به همین دلیل «تسنیم»، گروه هواپیمای پرواز کشوری در داخل اطلاعیه ای همراه خود عنوان «هشدار» به نقل به همین دلیل سخنگوی این گروه معرفی شد تعدادی از موقعیت یابی های تخلیه بلیت همراه خود عنوان 724 را انتخاب کنید و انتخاب کنید قانون اساسی سراسری مجوز حرفه ای ندارند.

رضوی نسبت به {خرید} بلیط {هواپیما} به همین دلیل دارایی ها غیرمعتبر به ساکنان شخصی هشدار داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: موقعیت یابی های تخلیه بلیط {هواپیما} همراه خود عناوینی مشابه چارتر 724 را انتخاب کنید و انتخاب کنید قانون اساسی سراسری {غیرقانونی} بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجوز تخلیه بلیت به همین دلیل گروه هواپیمای پرواز کشوری را ندارند.

وی افزود: {متاسفانه} برخی دلالان همراه خود راهی که در آن اندازی موقعیت یابی های غیرمجاز اقدام به تخلیه بلیط {هواپیما} همراه خود هزینه های نامتعارف می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعدادی از ساکنان نیز ناشی از عدم آشنایی همراه خود گیت های حرفه ای اقدام به {خرید} بلیط به همین دلیل این موقعیت یابی ها می کنند. موقعیت یابی ها پاسخگوی {مسافران} هستند.

وی با توجه به نحوه {خرید} بلیت به همین دلیل درگاه های تخلیه مصوب ذکر شد: ساکنان می توانند همراه خود بحث با موقعیت یابی نمایندگی هواپیمای پرواز بلیت را به صورت فوری به همین دلیل {شرکت ها} خریداری کنند. ممکن است همچنین ثبت محل کار ارائه دهندگان مسافرتی اثیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید موقعیت یابی های تخلیه بلیط دارای مجوز در داخل پورتال گروه هواپیمای پرواز کشوری به نشانی caa.gov.ir در بازار است، مسافرانی که آرزو به {خرید} بلیط به همین دلیل عوامل فوق را دارند همراه خود بحث با ثبت فوق ورزش ها، به همین دلیل جمله پرانرژی سازی هر دو غیرفعال سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اخذ نمره اعتبار مجوز تخلیه بلیط که تصمیم گیری در مورد می کنید.

سخنگوی گروه هواپیمای پرواز کشوری دانستن درباره برخورد همراه خود متخلفان ذکر شد: گروه هواپیمای پرواز کشوری علاوه بر این راه اندازی شد موقعیت یابی های متخلف به مراجع حرفه ای، همراه خود ایرلاین هایی که این موقعیت یابی ها بلیت ممکن است را به تخلیه می رساند برخورد خواهد کرد.