هشدار به والدین با توجه به خطر آبگرفتگی مسیل های استان تهرانمدیرکل مدیریت اورژانس استانداری تهران در جدا خصوصی اشاره به مشخصه های بارندگی های تابستانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمال طغیان در برخی رودخانه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهرهای فصلی اظهار داشت: به والدین هشدار می دهیم اجتناب کرده اند رودخانه ها دوری کنند.

به گزارش ایسنا، حامد یزدی مهر اجتناب کرده اند صدور اخطاریه زرد رنگ هوا در استان تهران خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: اجتناب کرده اند روز شنبه ۲۴ مرداد لغایت دوشنبه ۲۶ مرداد ماه، انبساط ابرهای همرفتی پیش خروجی بینی تبدیل می تواند باشد.

یزدی مهر در جدا خصوصی اشاره به اینکه شیوع رگبار باران را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید طغیان رودخانه ها نیز بخشی اجتناب کرده اند پیش خروجی بینی های هواشناسی بود، از دقیق کرد: در جدا خصوصی ملاحظه به اینکه جهان متاثر اجتناب کرده اند این هشدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطرات، مناطق شمالی استان به ویژه ارتفاعات پیش خروجی بینی تبدیل می تواند باشد. همه ما والدین اجتناب کرده اند جابجایی به ارتفاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید صعود خودداری کنیم.

سرپرست کل مدیریت فاجعه استانداری تهران در جدا خصوصی اشاره به احتمال طغیان مسیل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید رودخانه ها افزود: در جدا خصوصی ملاحظه به مشخصه های بارندگی های تابستانی، احتمال تحریک کردن بارندگی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید طغیان برخی اجتناب کرده اند آبراه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید رودخانه های فصلی در اطراف اجتناب کرده اند دسترس نیست. پیش خروجی بینی می رود. لذا تاکید می کنیم والدین اجتناب کرده اند چادر زدن در جدا با رودخانه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسیل ها خودداری کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند رودخانه ها دوری کنند.

وی در یکپارچه به پیش خروجی بینی وزش باد از حداکثر، کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آلودگی، خطر سقوط اجسام را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکستگی بوته ها اشاره کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکپارچه داد: جهان متاثر اجتناب کرده اند این مخاطرات در نیمه جنوبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غرب استان پیش خروجی بینی تبدیل می تواند باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در این راستا اجتناب کرده اند مناطق لحظه ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید لحظه ای دوری کنید. هشدار در تردد اشخاص حقیقی تحت تأثیر بیماری های تنفسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سالمندان، عدم پارک خودرو در جدا با بوته ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختمان های نیمه کاره مورد تاکید است.

مدیرکل مدیریت فاجعه استانداری تهران ماموریت مدیریت فاجعه بیشتر مبتنی بر پیشگیری را مورد تاکید قرار داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: صدور را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادعا کردن هشدارها، آگاه سازی والدین را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشگیری اجتناب کرده اند حوادث است. این هدف است اجتناب کرده اند همه والدین می خواهیم هشدارها را از حداکثر بگیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برایشان مهم باشند به شبیه به اندازه بتوانیم مرحله پیشگیری را به خوبی انجام دهیم.

یزدی مهر در جدا خصوصی اشاره به سیل بروزترین tp-date از دقیق کرد: طبق ارزیابی های محقق شده بیانیه کردیم کدام ممکن است اخطاریه های مدیریت فاجعه استان تهران عملکرد مهمی در پیشگیری اجتناب کرده اند سیل بروزترین tp-date داشته است.

انتهای پیام