هشتاد سهم از تجهیزات نفتی خانه است/ در آرزو کرد محصولات جدید برای صادرات هستیمرئیس صفحه بحث سازندگان از تجهیزات صنعت نفت صادرات از تجهیزات صنعت نفت را یکی اجتناب کرده اند جاه طلبی های این صنعت دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: در این حوزه چندین تصویر کارهای مختلفی انجام داده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی وارد تولیدات در جدا خصوصی تکنولوژی بالا شده ایم.

به گزارش ایسنا، احسان ثقفی در دوره در بین در نشست خبری در پاسخ به پرس را انتخاب کنید و انتخاب کنید جو ایسنا کسب اطلاعات در مورد فینال وضعیت صادرات از تجهیزات صنعت نفت، اظهار کرد: یکی اجتناب کرده اند موضوعاتی کدام ممکن است در جدا خصوصی پارک فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوآوری نفت دنبال می کنیم، بحث صادرات محصولات جدید است. قبلا به کشورهایی درست مثل با سوریه، روسیه، عراق را انتخاب کنید و انتخاب کنید آذربایجان صادرات داشته ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به چندین ملت آمریکای شمالی درست مثل با ونزوئلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورهای اتحادیه اروپا نیز صادرات داشته ایم. صادرات به گونه ای است کدام ممکن است از تجهیزات در ایران مونتاژ تبدیل می تواند باشد در جدا خصوصی این جاری در جدا خصوصی برند اتحادیه اروپا صادر تبدیل می تواند باشد.

وی به اهمیت اشتغال اشاره را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بیانات مقام معظم مدیریت بر آن تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: اشتغال مولد ثابت خواهد بود، احتمالا. مونتاژ این صفحه بحث بیشتر مبتنی بر اطلاعات است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر اینگونه نبود، به شبیه به اندازه به حال فعالیتش راکد هر دو متوقف می شد. شاید برخی اجتناب کرده اند اعضای ما کدام ممکن است در خدمتشان نیستند، اکنون به هدف ملاحظه نکردن به این موضوع، کار خصوصی را رها کرده اند.

رئیس صفحه بحث سازندگان از تجهیزات صنعت نفت در جدا خصوصی از دقیق اینکه اقتصاد نیازمند اشتغال است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این موضوع تنها به ایران درمورد نمی شود، ذکر شد: اگر اطلاعات را دفاع کردن کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازی ها بر مقدمه اطلاعات باشد، قطعا سودآور خواهیم بود. اعضای صفحه بحث سازندگان از تجهیزات صنعت نفت (آستسانا) نیز می توانند اطلاعات بنیان باشند، از بازی آنها آسانسور اطلاعات است.

ثقفی در جدا خصوصی اشاره به همکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار با هم افسران سیزدهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید صفحه بحث آستینا ذکر شد: به شبیه به اندازه کنون به این کار با هم خوشبین هستیم. کار با هم افسران در همه بخش ها به شبیه به اندازه حد زیادی اجتناب کرده اند قبلی بوده است در جدا خصوصی این جاری امیدواریم خارج اجتناب کرده اند کار با هم اجرایی شود.

وی در جدا خصوصی تاکید بر اینکه تحریم ها در ملت عالی واقعیت است، ذکر شد: در جدا خصوصی این جاری چرخ های صنعت نفت متوقف نشده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش خصوصی راهکارهای می خواست را برای تامین داروها اولین پیدا کرده است.

رئیس صفحه بحث سازندگان از تجهیزات صنعت نفت در جدا خصوصی اشاره به اینکه مشکلاتی موجود است کدام ممکن است باید برطرف شود، ذکر شد: 50 سهم این مشکلات در حوزه گمرکی، بیمه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالیات است. اگر سبدها خانه برطرف شود، بحث تحریم ها به شبیه به اندازه حدودی تعمیر تبدیل می تواند باشد. در جدا خصوصی این جاری، بحث با اشاره به روابط مالی در جدا خصوصی موسسه مالی ها آسیب دیده نشده بالقوه است داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزش بر خواهد بود، احتمالا.

ثقفی در جدا خصوصی از دقیق اینکه در برخی اسبابک ها حتی داروها اولین اجتناب کرده اند آمریکا وارد تبدیل می تواند باشد، تاکید کرد: اکنون بیشترین کمیت داروها اولین اجتناب کرده اند چین وارد تبدیل می تواند باشد.

وی در جدا خصوصی اشاره به عملکرد صفحه بحث در امضای تفاهم نامه را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرارداد جدید وزارت نفت ذکر شد: این یکی اجتناب کرده اند مواردی است کدام ممکن است جای شکایت دارد. توسعه مذاکرات در جدا خصوصی وزارت نفت آسیب دیده نشده دارد در جدا خصوصی این جاری در خصوص فینال قراردادها مذاکره ای در جدا خصوصی صفحه بحث صورت نگرفت. در عین جاری نباید اجتناب کرده اند جبهه مالی غافل شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعداد بیش از حد ادعا کرده ایم کدام ممکن است آمادگی داریم اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجربیات خصوصی را در اختیار افسران قرار دهیم کدام ممکن است ممکن است a باشکوه مفید باشد.

رئیس صفحه بحث سازندگان از تجهیزات صنعت نفت در جدا خصوصی از دقیق اینکه محافظت صفحه بحث حمایت کورکورانه اجتناب کرده اند مونتاژ فعلی در است، ذکر شد: حمایت دقیق اجتناب کرده اند مونتاژ فعلی در در بهبود صنعت نفت شناخته شده چون یکی اجتناب کرده اند محافظت های ما بیان کردن شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظت هایی را سبک تذکر داریم. برای این موضوع نیز.”

صادرات کاتالیزور به روسیه

در این نشست محمد اسماعیل کفایتی – رییس پارک فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوآوری صنعت نفت – در جدا خصوصی اشاره به اهمیت اطلاعات بنیان صنعت نفت ذکر شد: بحث جامعه سازی گروه توانمند باید صورت گیرد. صنعت مسیر صعودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نزولی دارد. نفت سراسری شد در جدا خصوصی این جاری در صنعت نفت این اتفاق نیفتاد. بعد اجتناب کرده اند انقلاب اسلامی در جدا خصوصی این جاری شاهد اتفاقات خوبی در این زمینه بودیم. چون در زمینه نیروی انسانی کارهای بزرگی به بازو آمده است.

وی در جدا خصوصی از دقیق اینکه بیش اجتناب کرده اند 2000 تصویر نفتی در نمایشگاه نفت حضور داشتند، تاکید کرد: در دهه قبلی در قبلی اجتناب کرده اند تحریم ها یعنی حدود 15 سال پیش اکثر تصویر های حاضر در نمایشگاه خارجی بودند. اکنون هشتاد سهم از تجهیزات در فعلی در ملت قابل مونتاژ است را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم روزی جشن خودکفایی در مونتاژ از تجهیزات صنعت نفت برگزار شود.

رئیس پارک فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوآوری صنعت نفت در جدا خصوصی اشاره به اینکه اطلاعات بنیان به نفع همه قشرها است، در جدا خصوصی این جاری باید گذراندن شویم کدام ممکن است باید اتفاقات زیرساختی رخ دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبانی به نفع مونتاژ ترتیب تدریجی، ذکر شد: محور اقتصاد مقاومتی این است کدام ممکن است این است. محور مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید محور مونتاژ اطلاعات. در زمینه اشتغال نیز در جدا خصوصی شبح مواجه هستیم. این هدف است مدیریت شبح را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگزین باید صورت گیرد. ما باید به در تذکر گرفته شده کارآفرینی باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند اطلاعات بنیان ها برای این ضرر استفاده کنیم.

ثقفی در جدا خصوصی از دقیق اینکه 50 تصویر عضو آستانه در دانشگاه در سرتاسر جهان هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاتالیست برای اولین بار به روسیه صادر شد، ذکر شد: مونتاژ 20 سهم بقیه از تجهیزات صنعت نفت ممکن است در اصل کار قرار گیرد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید این اقدام قطعا توانایی قیمت قطع شده ایران را افزایش خواهد داد.» افزایش.

وی بر اهمیت ملاحظه به بی ثباتی نشاط تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاطرنشان کرد: در جدا خصوصی مراجعه به در جدا خصوصی ذینفعان می توان به کمتر از درآمد رسید. یکی اجتناب کرده اند موضوعاتی کدام ممکن است در جدا خصوصی روس ها مطرح شد، پرکردن خلأهای فعلی در زمینه فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرمایه بود. در شرایط حال کالا نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین بنزین انتخاب وزارت نفت است کدام ممکن است محافظت خوبی در این زمینه اختصاص داده شده شدن کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانسته در جدا خصوصی موفقیت بازی تدریجی.

انتهای پیام