هرمزگان در جدا خصوصی کاهش دیدنی آمار قربانیان به کرونا در جدا بوده استایسنا/هرمزگان سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی استانداری هرمزگان اظهار داشت: آمار قربانیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نابودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میرهای کرونایی در هرمزگان در هفته های حال در جدا خصوصی کاهش چشمگیری در جدا بوده است.

احسان کامرانی در مونتاژ ستاد استانی مقابله در جدا خصوصی کرونا در جدا خصوصی اشاره به کاهش دیدنی آمار قربانیان به کرونا در استان، عنوان کرد: در هفته های حال آمار قربانیان به کرونا را انتخاب کنید و انتخاب کنید نابودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میرهای کرونایی در جدا خصوصی کاهش چشمگیری در جدا بوده است.

وی افزود: کاهش دیدنی آمار قربانیان باعث خروج مناسب شهرهای هرمزگان اجتناب کرده اند وضعیت نارنجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبی شدن اکثر شهرستان های تابعه استان شده است.

 

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی، اجتماعی استانداری هرمزگان، خاطرنشان کرد: استقبال صحیح اجتناب کرده اند واکسیناسیون سراسری موقعیت بسزایی در کاهش آمار قربانیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نابودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میرهای کرونایی در هرمزگان داشته است.

وی اظهار داشت: در جدا خصوصی ملاحظه به افزایش آمار قربانیان به کرونا در برخی عوامل جهان به ویژه اروپا رعایت روش نامه های بهداشتی برای جلوگیری اجتناب کرده اند شیوع موج جدید کرونا حیاتی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشدار ها در این زمینه را باید از برجسته است گرفت.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی استانداری هرمزگان، تصریح کرد: انجام واکسیناسیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالا دادن دوز های سوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهارم واکسن موقعیت بسزایی در تحمیل امنیت در مخالفت با موج های احتمالاً ویروس کرونا دارد.

وی خاطرنشان کرد: کادر تخفیف با، اشخاص حقیقی میانسال را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشخاص حقیقی دارای بیماری زمینه ای برای سایبان در مخالفت با ویروس نسبت به تزریق دوز چهارم واکسن اقدام کنند.

کامرانی افزود: رعایت روش نامه های بهداشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند ماسک به شبیه به اندازه بازگشت مناسب استان به دوران در قبلی اجتناب کرده اند شیوع بیماری کرونا حیاتی است.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی استانداری هرمزگان، خاطرنشان کرد: کارمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصناف برای تحمیل امنیت صحیح نسبت به تزریق دوز سوم واکسن اقدام کنند.

وی اظهار کرد: در جدا خصوصی ملاحظه به شرایط آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اثیری استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرا رسیدن فصل از گرما رعایت جریان هوا صحیح در امکانات اجرایی، آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجتمع های تجاری حیاتی است.

انتهای پیام