هدف دشمن در دنیای آنلاین ما تخریب بنیان خانواده است/ برای پیشرفت باید اندیشه مونتاژ کردایسنا/ گلستان مدیرکل بازاریابی اسلامی گلستان اظهار داشت: دشمن در دنیای آنلاین ما جستجو در فروپاشی بنیان خانواده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند بین قدم گذاشتن هویت اجتماعی است.

حجت الاسلام عباسعلی گرزین پنجشنبه ساعت شب در سلسله تیم ها جهاد تباینی کدام ممکن است در جدا خصوصی حضور حجت الاسلام راجی نویسنده کتاب معراج چهل ساله برگزار شد، اظهار داشت: بس است. برای بدخواهی دشمن به آنها را انتخاب کنید و انتخاب کنید خصوصی ترین نیازهای ما را به دنیای آنلاین ما برده اند. اگرچه افراد نیازهای روحی، عاطفی، محبتی، خواستن به شریک زندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرزند دارند، در جدا خصوصی این جاری متاسفانه به طور معمول است این خصوصی ترین از ملزومات اجتناب کرده اند دنیای آنلاین ما درجه می آید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر اجتناب کرده اند همه کینه توزی های دشمن توجه پوشی کنیم، این نکته ای در آرم دادن است. کینه توزی دشمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید کینه توزی.

وی در جدا خصوصی اشاره به اینکه خطر اتفاقات فناوری جدید در دنیای آنلاین ما در نتیجه اجتناب کرده اند هم پاشیدگی خانواده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند بین قدم گذاشتن هویت اجتماعی تبدیل می تواند، افزود: دشمن در صدد سوء استفاده اجتناب کرده اند فناوری است کدام ممکن است این خطر غول پیکر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در این شرایط اگر این کار را انجام دهیم. 9 شکست، پیروزی قطعا اجتناب کرده اند آن ماست.

مدیرکل بازاریابی اسلامی گلستان در جدا خصوصی از محسوس اینکه توانایی توسط بازو نیروی انسانی است 9 دنیای آنلاین ما، تصریح کرد: این پرس را انتخاب کنید و انتخاب کنید جو در دوران حفاظت مقدس تدریجی شد کدام ممکن است افراد کشورمان در جدا خصوصی بازو تمیز در برابر این دشمن به شبیه به اندازه بن دندان مسلح ایستادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگذاشتند سطح ای اجتناب کرده اند آلودگی کشورمان تصرف شود، دشمن می آید.

گرزین در جدا خصوصی از محسوس اینکه برای تعمیر سبدها مونتاژ باید یکی اجتناب کرده اند اقدامات، ایده پردازی، وقف را انتخاب کنید و انتخاب کنید تربیت اشخاص حقیقی خیر محیط زیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی باشد، تاکید کرد: گروه بازاریابی اسلامی در بخش های مختلف اجتناب کرده اند جمله تحمیل انگیزه را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواری به افراد آمادگی دارد. افراد، راهنمایی در جهت ارتقای رفتار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفتار بینندگان در جهت از ملزومات آرمانی اسلام ناب را انتخاب کنید و انتخاب کنید برگزاری آموزش های مختلف برای محله اطلاع رسانی دینی در این بخش.

انتهای پیام