هدف از وقایع زایر سرای احمد بن موسی (علیه السلام) تسهیل سفر کرپلاست است.ایسنا/پرشیا دبیر حیات آمنای ظاهر سرای احمد بن موسی علیه السلام قفت: کجاست زائر مخفی با هدف تسهیل سفر مردم شیراز و فارس با کربلا وقایع میچود.

هاشم جمالی با اشاره به افتتاح کتاب بازدیدکننده سرای احمد بن موسی (علیه السلام) به سمت وردی حرم مطهر به منظور تسهیل ارتباط با مردم و خیرین، پاسخگویی را نشان داد. : زائر سرای احمد بن موسی علیه السلام با هدف تسهیل در سفر مردم شیراز و فارس با کربلا وقایع میشد.

لینکی به لینک های عمومی به سرای احمد بن موسی علیه السلام جمالی با تایید اهمیت مردم و خیرین کجا زیارت میکنی سرای کجا زیارت میکنی احادیث و روایات اسلامی کجا به اشتراک گذاشتی تا عباد؟

دبیر حیات امنای ظاهر سرای احمد بن موسی (علیه السلام) خاطرنشان کرد: خیرین میتوانند در محضر دُر دفتر آنجا که محضر حرم مطهر مخفیانه و پرداخت نذر دارعین کار خیر ساهم شونده است.

جمالی با بیان انکه، هممه روضه باز و پزیرای همت بلاند مردم شیراز آست، آدرس کردی: مردم در بری کمک و مشارکت، دار امر ساکت، کجاست زیارت سوره میتوان و کمخای خود را احمد به شمراه 6277358157 A.S. کناند.

PIAM END