هاوی سنندجایسنا/ کردستان دستیار بخش بشریت، {مدیریت} تمامی راهنمایی های ناحیه فراگیر زست کردستان، دادم: هوی شهرستان، مرتفع سنندج را انتخاب کنید و انتخاب کنید گونی هایی همراه خود اندازه اتم های معلق، به همان اندازه سطح ای روی آوردند. تهدید برای باشي رشید

اقبال حمیدی، دار اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود ایسنا {نمایش} کرد: داد های، گرفته شده شناخته شده به عنوان ایستاگاه های پاییش کیوی حوا، نمایشگاه ها شرق ملت عراق، گُرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار سیورادی تاشیل سحباد آش-پهده 3 در داخل قلمرو کردستان، آن قرار است خیلی لازم است.

وی اوزود: نزدیک به اطلاعاتی که ضرر زیادی دارد، منصفانه اندازه افقی، منصفانه مکان ظاهری در داخل هوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید وضعیتی که بر مقدمه این داده ها برگرفته به دلیل محل سناریو است، کیفیت بالا به دلیل هوا، سناریو در داخل هوا، را انتخاب کنید و انتخاب کنید سناریو کشنده ای است.

منصفانه دستیار بشردوستانه در داخل قلمرو زست تمام پوشک های فراگیر کردستان را {مدیریت} می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید من می روم هاوایی کامیاران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مریوان را در داخل خودرو نسلیم قرار دانش ام را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیچ هاوایی قره را قرار دانش ام را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناسالیم را در داخل قلمرو قرار دانش ام. گروه که شدید ظریف رسانه احتمالاً انجام دادی است.

ما ادم دادیم: دار سایر شهرایستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدی که برای من می روم مقبول است قرار دادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید من می روم به آن قرار است هدایت شدم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سطح بندی دارد.

حمیدی، بیانیه مطبوعاتی کرد: چون شخص مجردی به دلیل می تواند انتقاد کرد، تعیین گرفته شد، نمایشگاه در داخل هاوایی آزاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزاچ کردان، شدید خدری کنند، همراه خود آرزوی سالمندان، کدکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد دارای ناراحی، من می روم برگزار شد. روده ها، ریوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیدر که تعیین به {نفس کشیدن} است، تعیین هاوایی الود را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مرطوب} کننده احتمالات تاثیر آسیب رسان بر سیستم تنفسی است.

ما خاطرانشان کرد: بر مقدمه داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید لینک آن قرار است به هواشاناسی آستان، فینال در لحظه را مکان گذاشته اید، تداوم داشبورد آن قرار است را انتخاب کنید و انتخاب کنید شواهدی مبنی بر وجود حرکت هوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطرناک در دسترس بودن آن قرار است ممکن است وجود داشته باشد، که {بوده است}. بالا در لحظه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شب کاشه خواد کاملا راضی.

PIAM END