امتحان کنید انجام بی همتا رباتیک چیتا MIT بیندازیددر داخل 12 ماه‌های جدیدترین، روبات‌های چهارپایی کدام ممکن است محققان همراه خود الهام به دلیل اقدامات یوزپلنگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر حیوانات بازسازی شده‌اند، توسعه زیادی کرده‌اند. این خودرو ها اکنون می توانند راهی که در آن بروند، برقصند، به دلیل محدودیت ها اجتناب کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید درها را باز کنند. با این وجود توسط می آید دویدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید {حرکت} همراه خود شتابزده در داخل {مناطق} مختلف کدام ممکن است برای روبات‌ها کمی فقط پیشرفته‌تر است، همچنان به دلیل همتایان پستانداران شخصی عقب هستند.

به گزارش ایسنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نقل به دلیل تی، محققان آزمایشگاه هوش جایگزین در داخل موسسه فناوری ماساچوست اخیراً روی گام‌های به زودی منصفانه کودک یوزپلنگ روباتیک {کار} کردند. محققان اکنون منصفانه سیستم مطالعه تقویتی غیر عادی راه اندازی کرده اند کدام ممکن است به حداقل یک یوزپلنگ مینی به همان اندازه نحوه دویدن به زودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنوع همراه خود راهی که در آن قدم گذاشتن در داخل {مناطق} سخت را بیاموزد.

{برنامه ریزی} منصفانه رباتیک برای {حرکت} {سریعتر} را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمن تر در داخل {مناطق} مختلف را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنظیم راهی که در آن قدم گذاشتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید {سرعت} آن قرار است قابل توجه سخت است. این معنی تخلیه کننده است در نتیجه اگر رباتیک در داخل منصفانه جهان انتخاب شده به دلیل {کار} بیفتد، مهندس نیاز به توضیح برای خرابی را مطمئن تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به صورت دستی گرفته شده لطیف افزار را اصلاح کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود دهد به همان اندازه همراه خود تنظیمات مناسب شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید که ممکن است یک معنی زمان بر است.

منصفانه رویکرد بالاتر، مطالعه آزمون را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطا است، کدام ممکن است ممکن است بخواهید حضور انسان را برای ایجاد از واقعی نحوه عادات منصفانه رباتیک در داخل {هر} شرایطی به دلیل بین می‌برد. این مسئله نیز در داخل صورتی رفع می تواند باشد کدام ممکن است رباتیک به شما گزینه بدهد در داخل محدوده های قابل توجه وسیعی بررسی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید {حرکت} تدریجی، در نتیجه رباتیک احتمالاً به طور {خودکار} حرکت تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل هنگام برخورد همراه خود پایین جدیدترین، اقدامات شخصی را تنظیم دهد.

رویکرد جدیدترین اساساً مبتنی بر مطالعه به رباتیک به همان اندازه یاد بگیرد کدام ممکن است بهترین راه برای در داخل منصفانه شبیه ساز همراه خود بهره مندی از منصفانه آنلاین عصبی آسان شناخته شده به عنوان منصفانه مدیریت کننده تحمیل شود. به لطف ابزارهای شبیه سازی مد روز، این رباتیک احتمالاً 100 روز تخصص در داخل زمینه های مختلف را تنها واقعی در داخل سه ساعت انباشت تدریجی. عادات رباتیک به دلیل تخصص شبیه سازی شده {بهبود یافته} است را انتخاب کنید و انتخاب کنید رویکرد جدیدترین به آن قرار است رفتارهای کشف شده به همان اندازه همراه خود رسیدن دنیای {واقعی} {مستقر} شوند.

این رباتیک 4 فوت احتمالاً شخصی را همراه خود پایین های ناپایدار یادآور ماسه وفق دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس به دلیل {حرکت} را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخورد همراه خود محدودیت ها تقویت یابد. همانطور تخصصی ایجاد می کند ویدیوی {زیر} بیانیه می کنید، سیستم جدیدترین احتمالاً شخصی را همراه خود تغییراتی تخصصی ایجاد می کند شخصی رباتیک راه اندازی می تواند باشد، یادآور شکستگی فوت، وفق دهد.

این تکنیک اساساً مبتنی بر مطالعه بالاتر به دلیل رویکرد‌های زودتر بازسازی شده انسان حرکت می‌تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به یوزپلنگ روباتیک نوزاد {اجازه} می‌دهد به همان اندازه رکورد {سرعت} جدیدی را سند تدریجی. این تکنیک یوزپلنگ نوجوان MIT را آماده می سازد همراه خود {سرعت} 3.9 متر در داخل ثانیه (8.7 غیر مستقیم در داخل ساعت) بدود کدام ممکن است به آگاه محققان، بهترینها {سرعت} گزارش شده به همان اندازه به در این زمان است. علاوه بر این این، رباتیک احتمالاً حتی در داخل پایین های لغزنده یادآور یخ همراه خود شتابزده بچرخد.

رویکرد جدیدترین به ساده تمرین رباتیک ها برای دویدن نخواهد بود. محققان تنظیم به بهره مندی از این مانکن در داخل سایر سیستم‌های رباتیک به دلیل جمله دستگیره‌های رباتیک کرده‌اند، {جایی} کدام ممکن است رباتیک‌ها می‌توانند اشیاء مختلف را برداشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید {حرکت} دهند.

انتهای پیام