نوه نلسون ماندلا: حمایت ایران اجتناب کرده اند جنبش آزادی آفریقای جنوبی را فراموش نخواهیم کردمشاور مقام معظم مدیریت در امور بین الملل در جدا خصوصی ماندلا، نوه نلسون ماندلا، رئیس جمهور سابق آفریقای جنوبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس کنگره سراسری آفریقا دیدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتگو کرد.

به گزارش ایسنا، علی اکبر ولایتی ضمن خوشامدگویی به این دیدار به از دقیق خاطراتی اجتناب کرده اند مرحوم ماندلا صنوبر را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نوه اش اظهار داشت: پدربزرگ خواهید کرد دوست پرهزینه قیمت ممکن است بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند آزادی اجتناب کرده اند زندان او را به ایران دعوت کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید او به این موضوع پاسخ داد. دعوت در جدا خصوصی حضرت آیت الله خامنه ای دیدار کرد. در پاسخ به این بازدید ممکن است نیز به دعوت صحیح ملت خواهید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جدا خصوصی وجود مخالفت غرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا به آفریقای جنوبی بازدید کردم. به یاد دارم کدام ممکن است در این میان آقای ماندلا پاسخی به مخالفان بازدید ممکن است به آفریقای جنوبی داد کدام ممکن است تصویر اجتناب کرده اند درک عمیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید روحیه استقلال طلبی او داشت. وی اظهار داشت: اولاً دوستانمان را خودمان محدوده می کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوم اینکه جمهوری اسلامی ایران دوست ماست را انتخاب کنید و انتخاب کنید نخواهیم شد دوستانمان را فراموش کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسانی را کدام ممکن است در نبرد در جدا خصوصی آپارتاید اجتناب کرده اند ما حمایت کردند را به هیچ وجه فراموش نمی کنیم.

ماندلا پس اجتناب کرده اند این دیدار اظهار داشت: باعث شاد از است کدام ممکن است به دیدار خواهید کرد آمدم، ویژه به ویژه کدام ممکن است بزرگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجداد ما بر مقدمه خاطراتی کدام ممکن است خواهید کرد فراموش نکرده اید، روابط نزدیکی داشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما شناخته شده چون فناوری جوان همه وقت همه وقت خواستن به اجتناب کرده اند تخصص یاد بگیرم.” بزرگان باید بیاموزند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این هدف است اجتناب کرده اند روزی کدام ممکن است خیلی کودک بودم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در زندان در جدا خصوصی پدربزرگم شناخته شده شدم شناختن کردم کدام ممکن است او چه شخص بزرگی بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه وقت برای حضور در آزادی ایستاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نبرد کرد.

ماندلا افزود: این مقدماتی بازدید ممکن است به ایران است را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرکت در کشوری کدام ممکن است کمک زیادی به اسلام کرده است شاد از بزرگی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این همه کمک را انتخاب کنید و انتخاب کنید محبتی کدام ممکن است به ما کردید تحسین می کنم. برای ممکن است خیلی حیاتی است کدام ممکن است خواهید کرد را جلب رضایت کنم از پدربزرگم اجتناب کرده اند خواهید کرد خوشایند صحبت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت کدام ممکن است خواهید کرد شخص بزرگی هستید. اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است ماندلا همزمان در جدا خصوصی انقلاب اسلامی شناخته شده چون خوب زندانی سیاسی در جزیره روبن زندانی بود، به این نتیجه رسید کدام ممکن است ممکن است به آزادی کف دست یابد را انتخاب کنید و انتخاب کنید وقتی دید کدام ممکن است جمهوری اسلامی ایران یکی اجتناب کرده اند اولین کشورهای جهان است، a باشکوه الهام بخش شد. آفریقای جنوبی کدام ممکن است آپارتاید بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواهید کرد همه وقت یکی اجتناب کرده اند اولین کشورهایی بودید کدام ممکن است ما را پذیرفتید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما به هیچ وجه حمایت خواهید کرد اجتناب کرده اند جنبش آزادی آفریقای جنوبی را فراموش نخواهیم کرد.

در این دیدار 2 طرف در خصوص اذیت کردن همکاری در زمینه تبادل درک را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشمند بین دانشکده آزاد اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده نلسون ماندلا در جدا خصوصی برگزاری سمینارهای آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشکیل کمپین آزادی اسرای فلسطینی بحث را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبادل تذکر کردند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید نبرد در جدا خصوصی اشغالگری توسط رژیم صهیونیستی.

ماندلا در بخشی تولید عکس اجتناب کرده اند این دیدار به اهمیت علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش اشاره کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: مرحوم ماندلا همه وقت می اظهار داشت کدام ممکن است آموزش سلاحی است کدام ممکن است می توان در جدا خصوصی آن جهان را اصلاح داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این هدف است است کدام ممکن است می توانیم اجتناب کرده اند قابلیت دانشکده ماندلا استفاده کنیم. علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری برای تبادل این سیستم تبادل باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزشی بین آفریقای جنوبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسات را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده های جمهوری اسلامی ایران جدا هم توصیه است به شبیه به اندازه در جدا خصوصی خواهید کرد این سیستم های باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزشی فشرده ای در این زمینه بهبود دهیم.

ماندلا ماندلا شناخته شده چون مشاور پارلمان آفریقای جنوبی نیز تاکید کرد: همکاری های 2 ملت به ویژه در زمینه های آموزشی، فناوری، پزشکی، کشاورزی، آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصادی باید آسانسور شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما نیز جستجو در تحقیق هستیم. این سیستم تحقیق اسلامی در دانشکده های آفریقای جنوبی در این زمینه در جدا خصوصی جمهوری اسلامی ایران نیز همکاری داریم.

ولایتی ضمن استقبال اجتناب کرده اند بهبود این همکاری ها اظهار داشت: خانه برای انجام معارف اسلامی شهر مقدس قم است کدام ممکن است بهتر از شهر مذهبی جهان است کدام ممکن است دارای امکانات بسیاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهم اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگزین تحقیق است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبادل درک در جهان های مختلف در دانشکده آزاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حوزه علمیه قم به صورت درست امکان پذیر است

انتهای پیام