نوری: آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش در جدا خصوصی ضعیف نیروی انسانی مواجه استوزیر آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش در جدا خصوصی اشاره به ورود حدود 800 هزار اطلاعات آموز را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهروند جدید ایرانی به دانشکده ها ملت در سال تحصیلی آینده اظهار داشت: در جدا خصوصی ملاحظه به افزایش انواع مدارس پذیرش شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش انواع مدرسین بازنشسته را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش در پذیرش دانشکده فرهنگیان در سال های بروزترین tp-date نظام آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورشی در جدا خصوصی ضرر ضعیف نیروی انسانی مواجه است.

به گزارش ایسنا، یوسف نوری وزیر آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش صبح از آن به بعد است صحبت می کنیم دوشنبه 22 تیر 1401 در اولین کنگره مدرسین انقلاب اسلامی کدام ممکن است در جدا خصوصی حضور رئیس شورای اسلامی در اردوگاه شهید باهنر تهران برگزار شد، در جدا خصوصی اشاره به تصویب آیین نامه اجرایی مبانی طبقه بندی مدرسین هیات وزیران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابلاغ. وی در فینال روز خاطرنشان کرد: بیانیه سوگند خورده می دهم کدام ممکن است شورای اسلامی به طور قابل توجهی آقای قالیباف در جدا خصوصی اشتیاق را انتخاب کنید و انتخاب کنید دقت فراوان در سطوح مختلف تصویب این ساختار حضور سرزنده داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جدا خصوصی جدیت به ارتقای نظام آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتقای صلاحیت های ماهر مدرسین تیز کردن.

وی در جدا خصوصی از محسوس اینکه «این آیین نامه پاداش مادی ممکن است داشته باشد» اظهار داشت: یکی اجتناب کرده اند مولفه ها برای باور از ملزومات سند اصلاحی اساس، بندهای ساختار نمره معلم است. مدرسین انقلاب اسلامی قطعا بهتر از انتخاب برای حکمرانی برتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبرومندانه ایجاد شده است چون رابط مدرسین پرهزینه قیمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزارت آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش کدام ممکن است بخشی اجتناب کرده اند افسران است.

وزیر آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش خاطرنشان کرد: از آن به بعد است صحبت می کنیم پیش دهانه بینی داریم در جدا خصوصی ملاحظه به اجرای سند دگردیسی بنیادین کدام ممکن است مهمترین موضوع نظام آموزشی ملت است، مهمترین تاکید را انتخاب کنید و انتخاب کنید توصیه شده مقام معظم مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقاضا آن ها باشد. حاوی آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش، اقداماتی را انجام خواهند داد به شبیه به اندازه این سند اصلاح به حداقل خوب گفتمان شود. مهمترین اقدامی کدام ممکن است ممکن است سند را برای اجرا به صحنه بیاورد، گفتمان سازی این سند است کدام ممکن است در جدا خصوصی همکاری فرهنگیان محقق احتمالاً خواهد بود.

نوری اظهار داشت: همگرایی افسران، مجلس را انتخاب کنید و انتخاب کنید شورای نگهبان در بازرسی ساختار مرحله بندی تحمیل شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند پایداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکیبایی فرهنگیان تشکر می کنم. اگر خدا بخواهد قالب سبک این مصوبه کدام ممکن است جدا هم توصیه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده باید باقی مانده شود هفته آینده تصویب تبدیل می تواند به شبیه به اندازه اجرایی شود.

وی تاکید کرد: نمره مدرسین شروعی برای افزایش بخشی اجتناب کرده اند نظام آموزشی است کدام ممکن است مدرسین مهمترین رکن بی نظیر آن هستند. نمره مهمترین اقدام تصویبی بود کدام ممکن است در اتصال در جدا خصوصی اجرای سند دگردیسی بنیادین به انگشت آمده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر خدا بخواهد در سطوح بعدی شاهد اجرای درست سند خواهیم بود.

به گزارش ایسنا، وزیر آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش در جدا خصوصی اشاره به ورود حدود 800 هزار اطلاعات آموز را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهروند ایرانی جدید به دانشکده ها ملت در سال تحصیلی جدید اظهار کرد: امسال حدود 550 هزار اطلاعات آموز ایرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر مقدمه گزارش وزارت ملت حدود 250 هزار دانشجوی سراسری به دانشجویان ملت اضافه می شوند. اجتناب کرده اند سوی تولید عکس، امسال بین 88 به شبیه به اندازه صد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیست هزار مستمری بگیر خواهیم داشت. ضمن اینکه در جدا خصوصی ملاحظه به اینکه تعدادی از سالی است درگاه دانشکده فرهنگیان رو به کاهش است، این ضرر باعث شده به شبیه به اندازه در جدا خصوصی ضعیف نیروی انسانی مواجه شویم.

نوری افزود: در جدا خصوصی مهاجرت های صورت گرفته در اطراف شهرهای عظیم انواع اطلاعات آموزان در دانشکده ها بیش اجتناب کرده اند 2 برابر در سند تصمیم گیری شده است کدام ممکن است باعث شده شاهد کاهش استاندارد نظام آموزشی باشیم. در جدا خصوصی این جاری ما در جدا خصوصی ضعیف وضعیت مواجه هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید از آن به بعد است صحبت می کنیم جایی برای تربیت معلم می خواست ملت وجود ندارد.

وی اظهار داشت: اجتناب کرده اند ریاست مجلس می خواهیم به این سیستم هفتم بهبود ملاحظه تنبل انشالله مشکلات آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش تعمیر شود. باید در این سیستم هفتم برای تعمیر مشکلات نیروی انسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضای می خواست نظام آموزشی اجتناب کرده اند منظر جمعیتی تمهیداتی اندیشیده شود. سند اصلاح اساسی نیز خواستن به مصوباتی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم بتوانیم این مصوبات را در سند هفتم لحاظ کنیم به شبیه به اندازه بتوانیم این سند را به درستی اجرا کنیم.

وزیر آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش در تمدید شده مدت به اقدامات مدرسین در زمان فوران کرونا اشاره کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاطرنشان کرد: مدرسین کسانی بودند کدام ممکن است در همه دوران ها اجتناب کرده اند جمله حفاظت مقدس خوش درخشیدند. این قشر اجتناب کرده اند گروه هم در دوران کرونا امتحان شده کردند در جدا خصوصی این جاری نتوانستیم آنطور کدام ممکن است باید جبران کنیم.

انتهای پیام