نماز جمعه مظهر توحید را انتخاب کنید و انتخاب کنید امامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهاد استایسنا/زنجان امام جمعه صائن از قلعه ذکر شد: نماز جمعه در عمق ترین جامعه ارتباطی انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید مظهر توحید، امامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهاد است.

حجت الاسلام محمد نوری در ذکر شد وگو در جدا خصوصی ایسنا، در جدا خصوصی اشاره به 14 مرداد سالروز اقامه اولین نماز جمعه تهران، اظهار کرد: یکی اجتناب کرده اند مهمترین رویدادهای دینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذهبی پس اجتناب کرده اند تشکیل نظام مقدس است. جمهوری اسلامی اولین نماز جمعه سال پنجاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشت را به امامت ابوذر برگزار کرد. آیت الله طالقانی مفسر قرآن بود.

وی در جدا خصوصی خاص بخش مهمی اجتناب کرده اند سیره سیاسی این عالم گرانقدر خاطرنشان کرد: آیت الله طالقانی اجتناب کرده اند اساتید برتر مرجعیت بود، در جدا خصوصی این جاری روزی کدام ممکن است پرچم هدایت به بازو امام (ره) افتاد، خدمت سربازی را برگزید. ولایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب در عمق از شکنجه ها را تحمل کرد، استوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقاوم بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید علی رغم دعوت شیطان صفتان اجتناب کرده اند آنان، ایستاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این خندق تقوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمان را رها نکرد.

نوری در جدا خصوصی قرائت نماز جمعه بر مقدمه کلام رئیس معظم انقلاب، محور ایمان، تقوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید دین، آسیب دیده نشده داد: نماز جمعه در جدا با اینکه در عمق ترین جامعه ارتباطی انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید مظهر اسلام اجتماعی است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسانسور جبهه حق نیز مظهر توحید را انتخاب کنید و انتخاب کنید امامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهاد است.

وی در جدا خصوصی یادآوری اینکه دردها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطالبات افراد در نماز جمعه خاص تبدیل می تواند باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر چقدر افراد در این نماز مذهبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاسی تصویر کنند این بستر برای پیگیری مطالبات را آسانسور می تنبل، افزود: امام جمعه است. علاوه بر این خوب سرباز در استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید 9 برای کسی. را انتخاب کنید و انتخاب کنید او خوب جناح تکیه کن نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده خوب سرباز اسلام است.

امام جمعه صائن از قلعه در آسیب دیده نشده به دومین حادثه 14 مرداد یعنی عملیات غرور آفرین مرصاد برای درهم کوبیدن منافقین صنوبر را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جدا خصوصی گرامیداشت یاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یادآوری شهدای عملیات مرصاد خاطرنشان کرد: بر مقدمه سخنان رسول خدا (ص) یکی اجتناب کرده اند فتنه های آخرالزمان. درگیر نباشید، شورش آخرالزمان برای نابودی منافقین است، از آن به بعد است منافقین در عملیات مرصاد نابود شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در شورش های 88 را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید عکس شورش ها، منافقین بدنام شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نابود شدند.

انتهای پیام