نقدعلی: آسانسور موسسه مالی مرکزی باعث افزایش توان نظارتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریتی این نهاد تبدیل می تواند باشدیکی اجتناب کرده اند اعضای شورای اسلامی هدف اجتناب کرده اند تصویب مبانی موسسه مالی مرکزی جمهوری اسلامی ایران را آسانسور نهاد موسسه مالی مرکزی عنوان کرد.

محمدتقی نقدعلی در ذکر شد وگو در جدا خصوصی ایسنا، در جدا خصوصی اشاره به ارزیابی لایحه موسسه مالی مرکزی در مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: یکی اجتناب کرده اند مشکلات ما در بخش بانکی همین جا است کدام ممکن است در جاری حاضر موسسه مالی ها به ویژه موسسه مالی های خصوصی خلوت اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچکس مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت نمی شود. آنها را مدیریت می تنبل این اشکال موسسه مالی مرکزی است.

وی در جدا خصوصی از دقیق اینکه متأسفانه اساس فساد در موسسه مالی ها است، تاکید کرد: هدف بی نظیر مبانی موسسه مالی مرکزی آسانسور نهاد موسسه مالی مرکزی است. چون اگر موسسه مالی مرکزی آسانسور شود، توانایی نظارتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریتی بهتری پیدا می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است به شبیه به اندازه حد زیادی اجتناب کرده اند موسسه مالی ها بگیرد، به ویژه موسسه مالی های خصوصی کدام ممکن است اجتناب کرده اند دهه هشتاد هر روز نقدینگی را افزایش داده اند.

انتهای پیام