نفت مسجد سلیمان عالی مدافع سراسری پوش فریب دادن کردایسنا/ خوزستان مدافع سراسری پوش را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماشین ساز سابق به عضویت نیروی کار نفت مسجد سلیمان درآمد.

سینا عبدالهی تصویر کننده نیروی کار سراسری کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید امید در جدا خصوصی قراردادی در لیگ بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوم در نیروی کار نفت ورزشی خواهند کرد.

به گزارش ایسنا، نقی زاده، باقری، محسن زاده، مجدمی، مقتدایی، پیمان میری را انتخاب کنید و انتخاب کنید علیرضا تاکنون قرارداد خصوصی را در جدا خصوصی نفتی ها تمدید کرده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کیانی فر، امیرحسین کریمی، سعید جلالی راد، حسین شنانی، رضا دهقانی، پیمان رنجان، پیمان رنجان. عبداللهی علاوه بر این در جدا خصوصی نفت قرارداد همکاری امضا کرده است.

نفت در کمپ تهران است.

انتهای پیام