نعیم قاسم: همه راه تعمیر ها غیر اجتناب کرده اند مخالفت در جدا خصوصی اسرائیل اتلاف وقت استقائم مقام دبیرکل حزب الله لبنان تصریح کرد: توانایی از دوام را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت ایران اجتناب کرده اند دشواری فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینکه کشورهای مختلف زیر پرچم فلسطین قرار دارند تصویر اجتناب کرده اند پیروزی بدیهی دارد.

به گزارش ایسنا، به نقل اجتناب کرده اند المنار، نعیم قاسم، معاون دبیرکل حزب الله لبنان در کنوانسیون سراسری عربی-اسلامی اظهار داشت: این کنوانسیون به آسانسور روحیه از دوام کمک می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید این یکی اجتناب کرده اند عواملی است کدام ممکن است باید دفاع کردن شود. آسانسور شده است.

وی افزود: آمریکا اجتناب کرده اند هیچ ابزاری برای شکست حزب الله لبنان اجتناب کرده اند طریق تحریم فروگذار نکرده است؛ در جدا خصوصی این جاری شکست خورد، از آن به بعد است در کشتی سال 2006 کدام ممکن است هدف آن نابودی حزب الله بود، پیروز شدیم، آنها تکفیری ها را اجتناب کرده اند طریق سوریه فرستادند به شبیه به اندازه امارت تحمیل کنند. در جدا خصوصی این جاری آنها نیز نتوانستند به این هدف بازو یابند.

نعیم قاسم علاوه بر این تصریح کرد: آمریکا تمام امتحان شده خصوصی را می تدریجی به شبیه به اندازه به رژیم صهیونیستی خدمت تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما ایجاد شده است چون نیروی از دوام به شبیه به اندازه روزی کدام ممکن است ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دوام در خوب واحد جاده رویارویی برای ادامه دادن حاکمیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عزت حرکت کنند. ملت ما.

معاون دبیرکل حزب الله لبنان اظهار داشت: ما به توانایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمادگی نیروی دریایی خصوصی در امتداد طرف همپیمانان خصوصی راضی از می کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آنها یادآوری می کنیم کدام ممکن است افراد ما اعتقاد به نفس دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید می دانند کدام ممکن است پایین بالا خوب مدیریت قادر انصافاًً هستند کدام ممکن است جدا هم توصیه حفاظت اجتناب کرده اند آنها است را انتخاب کنید و انتخاب کنید محله اسرائیل باید بدانید کدام ممکن است پایین بالا خوب مدیریت ضعیف موجود است.

نعیم قاسم یکپارچه داد: دیدیم کدام ممکن است لبنان چگونه در جدا خصوصی نیروی دریایی، افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دوام خصوصی سرزمین های خصوصی را آزاد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دوام چگونه به سمت دشمنان تیرماه به پیروزی رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این دیدیم کدام ممکن است از دوام فلسطین در نبرد شمشیر قدس چگونه بود. مسیری جدید در بازتاب تاریخی». نبرد در جدا خصوصی اشغالگران تحمیل کرد.

وی افزود: دلیل برای بی رقیب دشواری فلسطین ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دوام آن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمی‌توان برخی اجتناب کرده اند اعراب را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسلمانان اجتناب کرده اند دشواری فلسطین خارج شوند هر دو فلسطین را به زانو درآورند هر دو تسلیم شوند، از افراد آن انتخاب به ماندن در این ملت گرفته‌اند. موضوع فلسطین.

نعیم قاسم در یکپارچه تاکید کرد: کشورهایی کدام ممکن است روابط خصوصی را در جدا خصوصی رژیم صهیونیستی دوره ای کرده اند ابتدا به خصوصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس به ملت فلسطین آسیب رسانده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید صحیح در این دوم این سازش در جهت تحمیل اتحاد نیروی دریایی در جدا خصوصی رژیم اشغالگر پیش می رود.

معاون دبیرکل حزب الله لبنان تاکید کرد کدام ممکن است تنها راه تعمیر مقابله در جدا خصوصی اسرائیل، از دوام در همه انتخاب در عمق ای از آن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر راه حلی غیر اجتناب کرده اند آن اتلاف وقت است کدام ممکن است نوک آن از دوام نیروی دریایی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید اجتناب کرده اند آن حمایت کرد.

نعیم قاسم افزود: رژیم صهیونیستی فلسطین را اذیت کردن اشغال خصوصی می بیند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سعی دارد سلطه خصوصی را اجتناب کرده اند اقیانوس به شبیه به اندازه خلیج فارس توسعه دهد.

وی یکپارچه داد: تداوم اسرائیل در جهان اساساً مبتنی بر تحمیل کشتی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید با درجه کشتی های جدید نمی تواند دوام بیاورد.

نعیم قاسم علاوه بر این اظهار داشت: رژیم صهیونیستی معتقد است تهدیداتش باعث اولویت از دوام تبدیل می تواند باشد در جدا خصوصی این جاری من می توانم به آنها می گویم این تهدیدات پوچ را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوچ است.

وی یکپارچه داد: اکنون در بالاترین درجه آمادگی هستیم، در خوب واحد مانور عظیم در امتداد طرف هم توصیه باش مناسب بودیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید صحیح در این دوم در جدا خصوصی متحدان خصوصی در فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید محور از دوام در مقاوم ترین شرایط بالقوه قرار داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدا هم توصیه هرگونه نبرد هستیم. “

انتهای پیام/