نعمت اللهی: بودجه فدراسیون اتومبیلرانی مکان می رود؟/ حتی پول برگزاری مسابقه را هم ندارند!اولین موتورسوار زن ایران در مسابقات جهانی در جدا خصوصی انتقاد اجتناب کرده اند مراقبت نشده فدراسیون موتورسیکلت به وضعیت ورزشکاران این قلمرو اظهار داشت: فدراسیون در جدا خصوصی توجیه اینکه بودجه ندارد می گوید نخواهیم کرد مسابقات خانه برگزار کنیم!

فهیمه نعمت اللهی در اظهار داشت وگو در جدا خصوصی ایسنا، کسب اطلاعات در مورد شرایط ورزشکاران موتورسواری در ایران اظهار کرد: وقتی خوب ورزشکار سال ها اجتناب کرده اند اقامت خصوصی را وقف خوب قلمرو ورزشی می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سالانه صدها هزار تومان در قلمرو ای قابل ارزیابی با موتورسواری برای حضور در موفقیت ارزش می تدریجی، این کمترین انتظاری است کدام ممکن است او دارد. . اجتناب کرده اند فدراسیون هر دو وزارت بازی ایده ها بگیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مورد احترام باشند.

اولین موتورسوار زن ایران در مسابقات قهرمانی جهان افزود: پیش خروجی بینی ما این است کدام ممکن است این است کدام ممکن است حداقل توجه اندازها را در اختیار داشته باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مورد ملاحظه قرار بگیریم. فدراسیون دوچرخه رانندگی باید قهرمانان خصوصی را بشناسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها را دفاع کردن تدریجی. قلمرو ما ارثی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید معمولا پدر هر دو خانواده ورزشکاران در این قلمرو بازی داشته اند در جدا خصوصی این جاری به هدف شرایط خطرناک موتورسواری در ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراقبت نشده قطعا اجازه ورود فرزندم به این قلمرو را نمی دهم.

وی خاطرنشان کرد: ماهیانه ده به شبیه به اندازه 15 میلیون تومان برای بازی در این زمینه ارزش می کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش خروجی بینی بازگشت مالی ندارم در جدا خصوصی این جاری حداقل پیش خروجی بینی داریم کدام ممکن است مورد احترام قرار بگیریم.

نعمت اللهی در جدا خصوصی اشاره به اینکه متأسفانه فدراسیون هیچ مسابقه ای در ملت برگزار نمی شود، اظهار داشت: ورزشکاران موتورسیکلت باید در سال حداقل در 5 هر دو 6 رویداد خانه تصویر کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مسابقات در مرحله بین المللی نیز اعزام شوند به شبیه به اندازه بتوانیم تخصص را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفت داشته باشیم. متاسفانه صفحه بحث به زور هر سال مسابقه ای برگزار می تدریجی. خب پیست خواهید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کرونا در زمینه ای مثل موتورسواری نقشی ندارد، پس ضرر خواهید کرد برای عدم برگزاری مسابقه چیست؟

قهرمان موتورسیکلت ایران در پاسخ به این پرس را انتخاب کنید و انتخاب کنید جو کدام ممکن است در جدا خصوصی ملاحظه به انتقادات ورزشکاران اجتناب کرده اند انجام ضعیف فدراسیون موتورسواری را انتخاب کنید و انتخاب کنید موتورسواری، خواه هر دو 9 این گلایه ها را به مسئولان فدراسیون رسانده اند هر دو خیر، اظهار داشت: متنوع اجتناب کرده اند ورزشکاران این مسائل را به ممکن است رساندند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است. به اتحادیه هم گفتم در جدا خصوصی این جاری می گویند بودجه نداریم! ما نمی دانیم بودجه فدرال مکان می رود؟ هر ورزشکار حداقل پانصد میلیون تومان برای دوچرخه سیکلت، لباس را انتخاب کنید و انتخاب کنید از تجهیزات خصوصی ارزش می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حداقل پیش خروجی بینی اجتناب کرده اند فدراسیون برگزاری مسابقه است در جدا خصوصی این جاری در 6 ماه حال تنها خوب مسابقه برگزار کرده است.

وی در نهایت اظهار داشت: مدیریت اتحادیه باید به گونه ای باشد کدام ممکن است بعد اجتناب کرده اند این 2 سال حداقل خوب اعزام داشته باشید. حالا خواهید کرد می گویید انواع خانم ها کم است، انواع آقایان بیش از حد است، چرا آنها را نمی فرستید؟ سال قبلی شناخته شده چون مشاور ایران در مسابقات جهانی ترکیه تصویر کردم در جدا خصوصی این جاری تنها ورزشکار این مسابقات بودم را انتخاب کنید و انتخاب کنید موتورم عجیب را انتخاب کنید و انتخاب کنید غریب بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جدا خصوصی دسته روشن می شد!

انتهای پیام