نظم جدیدترین در سراسر جهان الگو تخریب رژیم صهیونیستی را تعجیل می کندایسنا/مرکزی مشاور بازاریابی فوق العاده فرماندهی معظم کامل قوا ذکر شد: نظم جدیدترین در سراسر جهان الگو تخریب رژیم صهیونیستی را تعجیل می کند.

سرلشگر پاسدار سید یحیی رحیم‌صفوی در داخل مخلوط راهپیمایان روز قدس در داخل اراک اظهار کرد: حضو ر مومنانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوشمندی افراد استان مرکزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در همه جا ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید دنیا {در این} راهپیمایی دارای پیام همبستگی همراه خود افراد فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار کردن روحیه فاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات فاز برای از دوام اسلامی در برابر این نظام ظالم نوزاد کش را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنایتکار صهیونیستی است.

وی همراه خود خاص اینکه محور سخنان بنده {سرعت} بخشی نظم جدیدترین در سراسر جهان به الگو تخریب رژیم صهیونیستی است، ذکر شد: روز قدس امسال ممکن است با اشاره به علائم را انتخاب کنید و انتخاب کنید رخدادهای جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید قلمرو ای به دلیل {اهمیت} بیشتری برخوردار باشد یا نباشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثار این حماسه حضور افراد استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران در داخل رسانه های سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سراسر جهان شکسته نشده جهاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دوام افراد فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسلمانان جهان برای در نهایت پایان دادن به عمر رژیم سفاک صهیونیستی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید {آزادی} قدس شریف را نوید می دهد.

رحیم‌صفوی در داخل تحلیل الگو تخریب رژیم صهیونیستی در داخل نظم جدیدترین در سراسر جهان ذکر شد: در داخل شرایطی کدام ممکن است صهیونیست ها مدعی هستند در داخل هفتاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهارمین سالگرد چند ملیتی این رژیم سفاک و مصنوعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدون در نظر گرفتن آشکارسازی روابط شان همراه خود برخی کشورهای عربی ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایداری بیشتری نسبت به قبلی پیدا کرده اند، الگو تحولات فعلی در داخل فلسطین اشغالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انشعاب مبارزات مسلحانه به دلیل نوار غزه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کرانه باختری را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرق قدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرزمین های اشغالی ۱۹۴۸ را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل کل شما مهمتر مردم شدن جهاد مسلحانه کدام ممکن است غیر ممکن برای اسباب بازی های امنیتی رژیم نوزاد کش صهیونستی بود حکایت به دلیل این دارد کدام ممکن است نفس های این رژیم وانمود کردن بی شناسه به آخر رسیده است.

وی در داخل تشریح توضیحات این امر ذکر شد: علت اول اینکه صهیونیست ها همراه خود حمایت شهروندان آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگلیسی ها بر این فرض بوده اند کدام ممکن است همراه خود دوره ای سازی روابط همراه خود برخی رژیم های عربی ضعیف قلمرو می توانند عمر ننگین شخصی را {طولانی} تر کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی همراه خود حضور در امتداد طرف مرزهای جنوبی ایران در داخل برخی کشورهای همسایه می توانند تهدیدی را برای مبارزه نیابتی ممکن همراه خود ایران سامان بدهند ولی به اذن الهی هم  عمر این رژیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم عمر این پیشرفته ترین و پیشرفته ترین های عربی خیانتکار به ارمان فلسطین خواستن تر به دلیل عمر صهیونیست ها خواهد بود، احتمالا.

رحیم‌صفوی اظهار کرد: بهبود عملیات های استشهادی فعلی آنهم در داخل مرکز فلسطین اشغالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرزمین های فلسطینیان در داخل مرکز تلاویو را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید زخمی شدن تعداد انگشت شماری صهیونیست در داخل ماه های فعلی نمایشگاه ها کدام ممکن است ساختار امنیتی این رژیم ناتوان تر به دلیل قبلی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید چنان نگرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وحشتی را بین ممکن است بهبود اطلاعات کدام ممکن است تردد اسراییلی ها در داخل جاده های تلاویو به مقیاس عقب پیدا کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیر مهاجرت کردن معکوس اسراییلی ها بهبود یافته است.

وی ذکر شد: دومین علت اینکه رژیم صهیونیستی به سمت الگو امکانات گیری از دوام مسلحانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید انشعاب آن به نوار کرانه باختری را انتخاب کنید و انتخاب کنید توان موشکی حماس را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملیات جهاد اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملیات حزب الله لبنان در داخل کمک به دلیل جهاد اسلامی فلسطین هیچ انتخاب نجات بخشی در داخل اختیار ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سومین علت اینکه فاجعه ارزان در داخل آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اروپا را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل پیامد مبارزه فعلی روسیه همراه خود اوکراین، به دلیل میزان حمایت پولی امریکا به دلیل این رژیم کاسته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهارمین علت اینکه تخصص عادات شهروندان آمریکا در داخل بی تحرکی به دلیل عملکرد قرار ربودن عربستان سعودی شیفته نیروهای انصارالله یمن طی ماه های فعلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبارزه روسیه همراه خود اوکراین این فرض را در داخل صهیونیست ها پشتیبانی کرده است کدام ممکن است امریکا در نتیجه افول قدرتش نسبت به ۲۰ 12 ماه قبلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم توانایی های کل شما جانبه اش را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعارض چیز خوب در مورد همراه خود متحدانش در داخل {شرایط} ویژه ای قرار گرفته کدام ممکن است خصوصا در داخل {شرایط} ناامنی داخل رژیم اسراییل، ناتوان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنچنان {نمی تواند} تاثیرگذار باشد یا نباشد.

رحیم‌صفوی افزود: علت {پنجم} اینکه بدیهی است شدن روابط برخی پیشرفته ترین و پیشرفته ترین های ضعیف خائن عربی همراه خود اسراییل هیچ چیز خوب در مورد امنیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروی دریایی برای صهیونیست ها تأمین نکرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید که ممکن است یک راهبرد غلط {بزرگ است} کدام ممکن است باعث می تواند این پیشرفته ترین و پیشرفته ترین های عربی به دلیل در سراسر را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیفته افراد خودشان بسیار دچار تنگنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید انزجار را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکل شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل درازمدت به ضرر ممکن است تمام شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوراخ بین پیشرفته ترین و پیشرفته ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد ممکن است اصولاً می تواند چرا کدام ممکن است افراد مسلمان این کشورهای عربی به دلیل صهیونیست ها متنفرند.

وی اظهار کرد: ششمین علت اینست کدام ممکن است افراد مظلوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری های جدیدترین نوجوانان فلسیطن همراه خود {شجاعت} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {انگیزه} های غیر قابل تصور در برابر این تجاوزگری، سرکوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات وحشیانه اسراییلی ها همراه خود معنی های جدیدترین مبارزاتی به موازات توانمند تر شدن ادوات دفاعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هجومی {حرکت} کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه مرز فرم دلسرد کردن رسیده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این مشکل ای غیر قابل پیشگویی کردن برای رژیم صهیونیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسباب بازی های اطلاعاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیتی این رژیم بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابتکارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید خلاقیت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید {شجاعت} این نوجوانان در داخل سرزمین های اشغالی ۱۹۴۸ را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل عملیات های غافلگیرانه، ممکن است را گیج را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعجب کرده است.

رحیم‌صفوی در داخل تشریح علت {هفتم} افزود: جبهه از دوام حامی فلسطینیان به دلیل لبنان قهرمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سید حسن نصراله به همان اندازه عراق را انتخاب کنید و انتخاب کنید یمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر بلاد اسلامی 9 تنها واقعی توانمندی ابزاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید همدلی مجاهدان فلسطینی را بهبود می دهد کمی همراه خود راه اندازی تشکیلاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتقای {انگیزه} جهادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبارزاتی ضد اشغالگر کدام ممکن است نتیجه نهایی دردسر های شهید سردار سلیمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهید حجازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر شهدای از دوام را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهدای مدافع حرم است، وب امکانات {پاسخ} هماهنگ قلمرو ای به تجاوزات رژیم صهیونیستی به دلیل لبنان به همان اندازه عراق را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید یمن در داخل جاری تعیین کنید گیری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این برای صهیونیست ها ظریف را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناراحت کننده را انتخاب کنید و انتخاب کنید عجیب ترین مشکل امنیتی برای این رژیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید حامیان امریکایی، غربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگلیلی آنهاست.

وی افزود: هشتمین علت اینست کدام ممکن است شکست های پی در داخل پی اسراییل در داخل مبارزه ۳۳ روزه لبنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبارزه ۲۲ روزه غزه را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملیات فعلی شمشیر قدس کدام ممکن است ۱۱  روز اندازه کشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید موشک ها را در جهت صهیونیست ها روانه کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای اولیه موارد {شهرها} را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات صهیونیست ها را مورد عملکرد قرار داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دفاع آهنی نتوانست جوابگوی این حمله ها باشد یا نباشد، نشانگر توسعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نبوغ فلسینی هاست کدام ممکن است این موشک ها را خودشان بسیار می سازند را انتخاب کنید و انتخاب کنید صهیونیست ها {نمی توانند} همراه خود ممکن است مقابله کنند. این حمله ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید این عملیات شمشیر قدس عالی غافلگیری استراتژیک برای اسراییل بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأیید شد کدام ممکن است نیاز به در داخل محاسباتش {تجدید نظر} تدریجی چرا کدام ممکن است نه {نمی توانند} بی گدار به غزه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کرانه باختری {حمله} تدریجی.

وی اظهار کرد: افسران صهیونیستی اخیرا به نظامی شخصی اصل اطلاعات اند در داخل خصوص هرگونه اقدام نیروی دریایی علیه غزه هشدار کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به پوشش تحریم ها اکتفا کنند. پلیس و نظامی رژیم صهیونیستی در داخل غزه حضور ندارد اگرچه غزه قلمرو محدودی است ولی فلسطینیان همراه خود محوریت گروه حماس این قلمرو را اداره می کنند.

رحیم‌صفوی افزود: نهمین علت اینکه رژیم صهیونیستی کدام ممکن است نوید ایمنی به یهودیان مهاجر به دلیل امریکا، اروپا، روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید افریقا اطلاعات بود آنچنان دچار ناامنی روانشناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روانی در داخل سرزمین های اشغالی شده کدام ممکن است براساس هایی کدام ممکن است اخیرا به دلیل سوی رسانه های اسراییلی محقق شده ۵۹ شانس صهیونیست ها می خواهند یادآور اروپا را انتخاب کنید و انتخاب کنید امریکا هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید رژیم صیونیستی به رغم پیشرفته ترین و پیشرفته ترین سازی، به هیچ وجه نتوانسته ملت سازی تدریجی و تعدادی دیگر ملیون نفری کدام ممکن است به دلیل امریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اروپا را انتخاب کنید و انتخاب کنید افریقا به امیدهایی به این سرزمین معرفی شده است شدند هم اکنون در داخل در سراسر فلسطین اشغالی همراه خود {یکدیگر} دچار تضاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تناقض باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید نا برابری ارزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید هویتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفتاری همراه خود {یکدیگر} هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچگونه تنوع همراه خود هم ندارند.

وی افزود: در حال حاضر دلخوری کردن اسراییلی ها به دلیل افول را انتخاب کنید و انتخاب کنید تضعیف امریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرار ربودن جهان آماده شدن برای عالی نظم جدیدترین در سراسر جهان کدام ممکن است مدیریت معظم انقلاب 2 روز پیش در داخل دیدار همراه خود {دانشجویان} مطرح کردند بهبود یافته را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی مشکل عظیم برای صهیونیست هاست. که ممکن است یک واقعیت واقعی است کدام ممکن است نظم تک قطبی امریکایی هر دو هژمونی امکانات آمریکا همراه خود شکست مواجه شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است نه تنها واقعی ابرقدرت جهان به نظر نمی رسد که باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات امریکا رو به افول است .

رحیم‌صفوی همراه خود خاص اینکه چندین مشکل عظیم در برابر این امریکایی ها کدام ممکن است عجیب ترین حامی صهیونیست ها هستند ممکن است وجود داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید صهیونیست ها نیز با بیرون امریکا در آینده هم {نمی توانند} به حیات ننگین شان شکسته نشده دهند، ذکر شد: مشکل به دلیل دورن امریکا یکی از آنها در نظر گرفته این مشکل هاست کدام ممکن است مصداق آن رقبا انتخاباتی ترامپ را انتخاب کنید و انتخاب کنید بایدن بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این مشکل 2 12 ماه نه شکسته نشده می یابد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ضعفی کدام ممکن است بایدن به دلیل شخصی نمایشگاه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبلیغاتی کدام ممکن است ترامپ می تدریجی این مشکل تمدید خواهد بود. بویژه اینکه محله امریکا کدام ممکن است ۵۰ ایالت است، شدید آن را به راه ارزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی دچار نابرابری هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل اداره کشورشان مسائل متنوع دارند.

وی افزود: مشکل بعد ی امریکایی ها در داخل پوشش خارج از کشور است آمریکا در داخل مواجهه همراه خود مبارزه روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین منفعل حرکت کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودش را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰ ملت عضو ناتو نتوانسته اند پاسخ امنیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروی دریایی چندانی به سمت روسیه آرم دهند چرا کدام ممکن است بیش به دلیل عالی میلیارد دلار آمریکا سلاح به اوکراین فرستاده اند ولی نتوانستند آن را به راه نیروی دریایی {در این} قلمرو حضور پیدا کنند.

رحیم‌صفوی مشکل موارد زیر امریکا را همراه خود چین دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: بیش از احتمال در داخل چند قبلی 12 ماه بلند مدت امکانات ارزان چین را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل کل شما مهمتر امکانات آسیایی در برابر این امکانات امریکایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید متحدانش تعیین کنید خواهد گرفت. مشکل نه امریکا امکانات گیری جهان اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت های اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جبهه از دوام به مدیریت ایران است کدام ممکن است عالی امکانات ارزان، باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قدرتی برای همگرایی ملت های اسلامی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این همگرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیداری اسلامی به دلیل کرانه های اقیانوس اطلس به همان اندازه شمال آفریقا را انتخاب کنید و انتخاب کنید غرب آسیا مد شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید وجود عالی میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۰۰ میلیون مسلمان همراه خود ۷۵ شانس ذخایر نفت نپخته را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۷ شانس ذخایر بنزین جهان اختیار آنهاست به دلیل عناصر توانمندساز این همگرایی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات جهان اسلام در امتداد طرف سایر مولفه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید عناصر امکانات ساز در امتداد طرف سایر امکانات های آسیای را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوراسیایی درست مثل چین را انتخاب کنید و انتخاب کنید هند را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه در داخل نظم نوین جهان در داخل جاری بروز است.  

وی افزود: بسیار مهم اینست کدام ممکن است این امکانات جهان اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات آسیایی همراه خود همدیگر بر مقدمه تهدیدات مشترک امریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید چیز خوب در مورد مشترکی کدام ممکن است بین این امکانات ها هست بتوانند در داخل عالی تعامل داشتن سازنده در برابر این امریکا قرار بگیرند. در داخل نظم جدیدترین جهان امکانات امریکا رو به افول را انتخاب کنید و انتخاب کنید نزول است را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیگنال آن طی ۲۰ 12 ماه قبلی،  شکست های امریکا در داخل افعانستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید عراق است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینکه ادعا کردند می خواهیم به دلیل این قلمرو بیرون شویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جهت دریای چین را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقیانوس {آرام} {حرکت} کنیم.

رحیم‌صفوی افزود: این نظم جدیدترین در سراسر جهان الگو تخریب رژیم صهیونیستی را تعجیل می کند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تذکر صاحبنظران امکانات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی جهان، جهان در جهت چند قبلی قطبی شدن امکانات انتقال را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاح است. تعیین کنید گیری امکانات جهان اسلام بر مبنای سیستم مالی، سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید باند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین کنید گیری سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمدن نوین اسلامی در داخل چندین 12 ماه بلند مدت، حتمی است. همگرایی ملت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفته ترین و پیشرفته ترین های اسلامی در داخل حمایت به دلیل فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرمان های قدس شریف {هر} ساله رو به پشتیبانی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطب امکانات جهان اسلامی در امتداد طرف تعیین کنید گیری امکانات آسیایی مشکل عظیم امریکایی هاست.

وی اظهار کرد: عرف قرآنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید الهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مولفه های ارزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید باکلاس جمعیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهبرد توانمندساز عالی میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۰۰ میلیون مسلمان کدام ممکن است بزودی به ۲ میلیارد نفر می رسد در برابر این باند اندک صهیونیست ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل حمایت به دلیل مبازرات جهاد افراد فلسطین، نویدبخش {آزادی} قدس شریف را انتخاب کنید و انتخاب کنید {آزادی} سرزمین فلسطین خواهد بود، احتمالا.

رحیم‌صفوی افزود: اسلام پیروز را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسیار موثر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت بسیار موثر را انتخاب کنید و انتخاب کنید حکیم دارد کدام ممکن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدافع بلاد اسلامی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسلمانان جهان به ایشان خوشحال از می کنند. وجود امام بزرگوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید خون شهدای حفاظت مقدس بهترین راه کربلا را باز کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خون شهدای مدافع حرم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندیشه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرمان های امام را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت معظم انقلاب کدام ممکن است فرمانده مدافع فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید لبنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید یمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوریه است، {آزادی} قدس را بشارت می دهد.

انتهای پیام