تذکر کاناوارو فقط در مورد {شرایط} ظریف ایتالیا فقط در مورد جام جهانفابیو کاناوارو معتقد است کدام ممکن است این کارکنان نیاز به تمام دردسر شخصی را برای صعود به جام جهان قطر مشارکت در دهد.

به گزارش ایسنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نقل به همین دلیل تلگراف، فابیو کاناوارو، مدافع ایتالیایی تایید کرد کدام ممکن است آتزوری {نمی تواند} در داخل 2 جام جهان متوالی شکست بخورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید از هر لحاظ نیاز به به جام جهان قطر برسد. قهرمان اروپا به همین دلیل راهیابی به مسابقه مقدماتی جام جهان ناکام ماند را انتخاب کنید و انتخاب کنید لازم بود مقدونیه شمالی را در داخل مرحله نیمه باقی مانده پلی آف شکست دهد به همان اندازه امیدهای شخصی را اقامت نگه دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس به مصاف به دست آورد تفریحی پرتغال را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترکیه برود. مخصوصاً مطمئناً یکی قهرمانان سابق اروپا در داخل جام جهان حضور نخواهد داشت.

کاناوارو قهرمان جام جهان 2006 ذکر شد: رقبا اساسی ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرتغال موفقیت در جام جهان است، با این وجود ترکیه هم در داخل پارک قدم نخواهد زد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی در گذشته به همین دلیل آن در داخل پالرمو نیاز به به مقدونیه شمالی برویم. در داخل توضیحاتی به روزنامه ایتالیایی “Il Mattino”. ما در داخل مرحله گروهی احتمالات مقابل سوئیس را به همین دلیل بازو دادیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید صعود به جام جهان برای هشت 12 ماه اجتناب ناپذیر است. که ممکن است یک {فاجعه} برای کل شما است. ما در داخل فصل در گذشته نبودیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید از هر لحاظ نیاز به به جام جهان برسیم.

{در حالی که} ایتالیا برای راهیابی به جام جهان دردسر می تدریجی، روسیه پس به همین دلیل خروج فیفا ناشی از تهاجم ادامه دار به اوکراین، در داخل قطر نخواهد بود، تصمیمی کدام ممکن است کاناوارو به همین دلیل آن حمایت می تدریجی. وی در داخل {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است خواه یا نه فیفا تقاضا درستی کرده است، افزود: مطمئنا، {فوتبال} پیشرفته غیر از پوشش نخواهد بود، این تعیین درستی بود کدام ممکن است فیفا گرفت.

مسابقه {انتخابی} برگزار می تواند باشد آن 12 کارکنان در داخل سه گروه 4 تیمی قطع می شوند. در داخل {هر} گروه 2 {مسابقه} برگزار می تواند باشد کدام ممکن است به دست آورد آن 2 {مسابقه} به مصاف {یکدیگر} می توسعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دست آورد فینال تفریحی جواز حضور در داخل جام جهان را خرید می تدریجی.

بر مقدمه قرعه کشی سه گروه ecu به رئوس مطالب {زیر} است:

گروه الف

ولز، اتریش، اسکاتلند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین

گروه ب

سوئد، جمهوری چک، روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید لهستان

گروه ج

ایتالیا، مقدونیه شمالی، پرتغال را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترکیه

نرم افزار رادیکال مسابقه مقدماتی جام جهان به رئوس مطالب {زیر} است: ({مسابقه} ها منصفانه حذفی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارکنان هایی کدام ممکن است اول نامشان اشاره کردن شد ابتدا ملت میزبان هستند).

ولز – اتریش

اسکاتلند – اوکراین

به دست آورد های این 2 {مسابقه} برای صعود به جام جهان ترکیبی می شوند.

سوئد – جمهوری چک

روسیه – لهستان

به دست آورد های این 2 {مسابقه} برای صعود به جام جهان ترکیبی می شوند.

پرتغال – ترکیه

ایتالیا – مقدونیه شمالی

به دست آورد های این 2 {مسابقه} برای صعود به جام جهان ترکیبی می شوند.

انتهای پیام