نصب 12 سامانه پرونده تخلفات رانندگی در شیرازایسنا/پرس معاون بار را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدید کنندگان شهرداری شیراز ذکر شد: نصب را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت 12 سامانه جدید پرونده تخلفات رانندگی در شیراز به رویداد هفته افسران در اصل کار قرار گرفت.

هادی شاه دوست شیرازی روز شنبه ۱۴ شهریورماه ذکر شد: بهبود سامانه های معقول مدیریت بازدید کنندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند فناوری جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید از بسته به روز در این سیستم ریزی مدیریت شهری اجتناب کرده اند خواستن های مهم معاونت بار را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدید کنندگان شهرداری شیراز است.

وی ذکر شد: سامانه های جدید پرونده شناسایی معقول تخلفات رانندگی در جدا خصوصی قابلیت پردازش را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضبط عکسها در بلوارهای خلیج فارس، مهندسین را انتخاب کنید و انتخاب کنید احمد بن موسی(ع) نصب را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت شده است.

شهدوست شیرازی علاوه بر این افزایش امنیت بزرگراه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش تصادفات رانندگی در راستای باور مانترا «شهر_ایمن شیراز» را اجتناب کرده اند از ملزومات مهم این ساختار برشمرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: پرونده معقول تخلفات رانندگی به طور قابل توجهی سرعت غیرمجاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزیابی وضعیت معاینه فنی خودروها یکی اجتناب کرده اند مهمترین مشخصه های سیستم های جدید است.

معاون شهردار شیراز در جدا خصوصی اشاره به اینکه در جدا خصوصی مدیریت 12 سامانه جدید انواع کل سامانه های پرونده تخلفات رانندگی به شصت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب دو سامانه مرتفع است، تاکید کرد: علاوه بر این اجتناب کرده اند قابلیت بودجه برای بهبود سامانه های معقول پرونده تخلفات رانندگی استفاده خواهیم کرد.

شاه دوست شیرازی در جدا خصوصی خاص اینکه در جدا خصوصی ادعا پلیس راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگی در جدا خصوصی نصب سامانه های معقول، آمار تصادفات رانندگی کاهش چشمگیری داشته است، خاطرنشان کرد: امیدواریم در جدا خصوصی همکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری همه تیم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساکنان، بلافاصله شاهد این موضوع باشیم. باور مانترا «شیراز شهر ایمن» را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاک بود.

انتهای پیام