هزینه فارکس هزینه دلار آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید یورو در داخل صرافی ملت در امروز شنبه 28/14/1400 ه.


شفقنا حسدی- هزینه تخلیه دلار آمریکا آمریکا در امروز در داخل صرافی موسسه مالی سراسری ایران نسبت به هزینه اعلامی روز قبل 24994 (بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید 4 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهصد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نود را انتخاب کنید و انتخاب کنید 4 تومان) گفتن شد.

به گزارش شفقناحسدی، هزینه {خرید} دلار آمریکا 24745 (بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید 4 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید هفتصد را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهل را انتخاب کنید و انتخاب کنید 5 تومان) را انتخاب کنید و انتخاب کنید هزینه تخلیه دلار آمریکا آمریکا 24994 (بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید 4 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهصد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نود) گفتن شد. . 4 تومان.

ممکن است همچنین بر ایده گفتن صرافی موسسه مالی سراسری ایران، هزینه {خرید} به یورو ۲۷۸۶۰ (بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید هفت هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشتصد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شصت تومان) را انتخاب کنید و انتخاب کنید هزینه تخلیه به یورو ۲۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۴۰ (بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشت هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشتصد تومان) تصمیم گیری شده است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهل). تومان).