هزینه پول خارجی هزینه دلار آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید یورو در داخل بورس ملت درست در این لحظه پنجشنبه 26/12/1300


شفقنا حسدی- هزینه تخلیه دلار آمریکا آمریکا درست در این لحظه در داخل صرافی موسسه مالی سراسری ایران نسبت به هزینه اعلامی دیروز ۲۴۷۳۹ (بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید 4 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید هفتصد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سی را انتخاب کنید و انتخاب کنید 9 تومان) ادعا شد.

به گزارش شفقناحسدی، هزینه {خرید} دلار آمریکا ۲۴۴۹۳ (بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید 4 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهارصد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نود را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه تومان) را انتخاب کنید و انتخاب کنید هزینه تخلیه دلار آمریکا ۲۴ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۳۹ (بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید 4 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید هفتصد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سی) ادعا شد. 9 تومان).

ممکن است همچنین بر مقدمه ادعا صرافی موسسه مالی سراسری ایران، هزینه {خرید} به یورو ۲۷۸۱۰ (بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید هفت هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشتصد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ده تومان) را انتخاب کنید و انتخاب کنید هزینه تخلیه به یورو ۲۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۹ (بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشت هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشتاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید 9 تومان) تصمیم گیری شده است.