قیمت فارکس هزینه دلار آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید یورو در داخل بورس اوراق بهادار ملت همین الان چهارشنبه 17/1/1301


شفقنا حسدی- هزینه تخلیه دلار آمریکا آمریکا همین الان در داخل صرافی موسسه مالی سراسری ایران در مخالفت با هزینه روز قبل از امروز ۲۵۳۳۳ (بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید 5 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 300 را انتخاب کنید و انتخاب کنید سی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه تومان) ادعا شد.

به گزارش شفقناحسدی، هزینه {خرید} دلار آمریکا 25.081 (بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید 5 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشتاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه تومان) را انتخاب کنید و انتخاب کنید هزینه تخلیه دلار آمریکا 25333 (بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید 5 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 300 را انتخاب کنید و انتخاب کنید سی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه تومان) ادعا شد. . ).

حتی می تواند بر مقدمه ادعا صرافی موسسه مالی سراسری ایران، هزینه {خرید} به یورو ۲۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۵۴ (بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشت هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 200 را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید 4 تومان) را انتخاب کنید و انتخاب کنید هزینه تخلیه به یورو ۲۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۳۸ (بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشت هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 5) است. 100 تومان).