هزینه پول خارجی هزینه دلار آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید یورو در داخل بورس اوراق بهادار ملت همین الان یکشنبه 14/1/1401 ه.


شفقناحسدی- هزینه تخلیه دلار آمریکا آمریکا همین الان در داخل صرافی موسسه مالی سراسری ایران در برابر این هزینه اعلامی دیروز ۲۵۲۳۶ (بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید 5 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 200 را انتخاب کنید و انتخاب کنید سی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شش تومان) ادعا شد.

به گزارش شفقناحسدی، هزینه {خرید} دلار آمریکا ۲۴ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۸۵ (بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید 4 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهصد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشتاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید 5 تومان) را انتخاب کنید و انتخاب کنید هزینه تخلیه دلار آمریکا آمریکا ۲۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۳۶ (بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید 5 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 200 را انتخاب کنید و انتخاب کنید سی) ادعا شد. . شش تومان).

خواهد شد بر ایده ادعا صرافی موسسه مالی سراسری ایران، هزینه {خرید} به یورو ۲۸۲۴۴ (بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشت هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 200 را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهل را انتخاب کنید و انتخاب کنید 4 تومان) را انتخاب کنید و انتخاب کنید هزینه تخلیه به یورو ۲۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۲۷ (بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشت هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید پانصد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیست) تصمیم گیری شده است. هفت تومان).