قیمت فارکس هزینه دلار آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید یورو در داخل بورس اوراق بهادار ملت بلافاصله سه شنبه 23/01/1301


شفقنا حسدی- هزینه تخلیه دلار آمریکا آمریکا بلافاصله در داخل صرافی موسسه مالی سراسری ایران در مخالفت با هزینه دیروز ۲۵۲۷۰ (بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید 5 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 200 را انتخاب کنید و انتخاب کنید هفتاد تومان) گفتن شد.

به گزارش شفقناحسدی، هزینه {خرید} دلار آمریکا آمریکا 25019 (بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید 5 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 19 تومان) را انتخاب کنید و انتخاب کنید هزینه تخلیه دلار آمریکا آمریکا 25270 (بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید 5 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 200 را انتخاب کنید و انتخاب کنید هفتاد تومان) گفتن شد. .

خواهد شد بر مقدمه گفتن صرافی موسسه مالی سراسری ایران، هزینه {خرید} به یورو ۲۸۱۰۰ (بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشت هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 100 تومان) را انتخاب کنید و انتخاب کنید هزینه تخلیه به یورو ۲۸۳۸۲ (بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشت هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 300 را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشتاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید 2 تومان) تصمیم گیری شده است.