نخستین جشنواره نمایشنامه نوایس و نمایشنامه خوانی رضوی در قمایسنا/کیم مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آستان قم گاف: ناخستین جشنوارا نمایشنامناوسی و نمایشنام خوانی رضوی با همکاری بنیاد رضوی، دستیار هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اداره فرهنگ و ارشاد ایستان.

سید موسی حسینی کاشانی مدیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آستان امروز گزارشی از اصحاب رسانه منتشر کرد و گفت:

ما اوزود: سفر ریس جامهور را برانید و دو وزیر را در آن تهیه و آماده کنید، قم، برای تقویت صفوف زرسختایی، تاتار آستان، قم، 10 میلیارد تومان، پرتاب، برای آماده سازی فلات، و سالان، تکنون، 2. میلیارد یارد تومان به آستان قم.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آستان قم ایذهردشت:نخستین جشنوارا نامیشنناموسی و نامشنام خوانی رضوی در ده بخش نامشنامه و نامشنام خوانی برگزار میچود.

حسيني كشاني مصرح كرد: بريا جنشوره جوانيه رضوي 67 گروه ناديشي گروه نادر خود راء بهبرخانه كجا جسنهاور جشنواره ارسال شادده كجاست؟

وای افزود: آثار ارسلی عین گروها از ۱۶ آستان کاشور بودند.

حسینی کاشانی آدم داد: مقدمه ها تغییر قم عنوان پایگاه تاتار دینی به اطلاع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انگمشاده آست و به دنبال تقوات زیرختایی قم در جایی که زمین هاشم.

همشانین علی فرحناک رئیس انجمن حنارهای نمایشی قم محل تولد شما به عنوان Pestodome Lagait Pest پاپنجم اسفندمه در قم برگزار میچود.

رئیس انگمان هنرهای نمایشی قم افزود: دور بخش نمایشنامه خوانی تا 25 بهمن ماه 29 ردپای دبیرخانه جشنوارا راسید و ص به عنوان آثار بازبنی، 11 گروه نمایش نغمه خوانی مرحله پایانی رفعت دارد.

فرحناک در آدما با یاد نام استانهای حاضر دارین جشنوارا بیان کرد: الوا در آستان قم آستانهای همدان، گیلان، کرمانشاه، اردبیل، اصفهان، فارس، بوشهر، کرمان، مرکزی، چهارمحالاندر و برژن، خرمزی، شمال، و بخت. ، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی، لرستان، خوزستان، سیستان و بلوچستان، آثار خود را پری، شرکت در جشنواره، ارسال کرندند.
PIAM END