نخبگان قوه مجریه صاحب شرکت ها نخبه شدند/ آزمون ویژه نخبگان گرفتندتقریباً در مورد اینکه انواع کمی فقط به دلیل نخبگان بر ایده مصوبه هیات وزیران در داخل 12 ماه 90 توانستند در داخل سیستم دولت گزارش شناسایی کنند، این مصوبه اخیراً مشتاق در مورد بنیاد سراسری نخبگان اصلاح کردن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آگاه معاون رئیس بنیاد سراسری نخبگان، نخبگان، جدا از مطمئن کردن شرکت ها نخبگان در داخل خودرو، مقرر شد آزمون ویژه ای برای خیس شدن این اشخاص حقیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محک زدن بالقوه ممکن است مشارکت در شود.

به گزارش ایسنا، خیس شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید بکارگیری نخبگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید صاحبان خانه اندیشه دور جهان، امری مورد نیاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزان است، با این وجود در داخل ملت ما نیازمند مقررات است. این مقررات در داخل 12 ماه 90 به تصویب هیأت وزیران رسید، با این وجود اجرای آن قابل انتساب به مشکل هایی یادآور مقررات عالی شرکت ها کشوری همراه خود مسئله مواجه شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نخبگان به جز انواع معدودی ً نتوانستند به دلیل مزایای بزرگ اجاره دادن در داخل سیستم های دولت بهره مند شوند.

کیومرث طاهری فارغ التحصیل کارشناسی ارشد نفت به دلیل دانشکده یزد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برگزیده شده بنیاد سراسری نخبگان در داخل 12 ماه 1388 یکی در همه افرادی است کدام ممکن است همراه خود مصوبه 12 ماه 90 نتوانست به دلیل تسهیلات خیس شدن در داخل سیستم دولت بهره مند شود.

وی در داخل ذکر شد وگو همراه خود ایسنا، ماجرای شخصی را اینگونه مقوله ای کرد:

تقریباً در مورد اینکه اینجانب 10 12 ماه سابقه درگیر شدن تجارت نفت من حتی دارم، بر ایده مصوبه 12 ماه 1390 “اجاره دادن نخبگان سیستم های دولت” همراه خود تصمیم گیری در مورد نمایندگی سراسری نخبگان، تقاضا بهره مندی از تسهیلات خیس شدن نخبگان را دانش ام. {در این} اتصال در داخل ارتباط همراه خود اعزام نمایندگی الیت وطنیه نامه محرمانه ای به دارایی ها انسانی وزارت نفت است کدام ممکن است پاسخی اکتسابی نشده است، متعاقباً در داخل مرحله انتصاب نبودم را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی می تواند در داخل تکنیک مشارکت در مصاحبه

در داخل آبان ماه 12 ماه جاری به دلیل نمایندگی سراسری نخبگان خواستم نامه ای را کدام ممکن است به وزارت نفت قرار داده کرده بوده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادعا کرده بوده اند {نمی توانند} شکسته نشده دهند، پیگیری کنند، با این وجود استعلام نخبگان مجدداً به این وزارتخانه قرار داده شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل {پاسخ}، دارایی ها انسانی. وزارت نفت به نمایندگی معرفی شد کدام ممکن است این وزارتخانه توانايي خیس شدن نخبگان نخواهد بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید نخبگان راه اندازی شد شده مشتاق در مورد این موسسه در داخل آزمون استخدامی نمایندگی خواهند کرد.

جدا از من، سه نخبه نه نیز {در این} وزارتخانه مشغول به {کار} بوده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است هم تقاضا تسهیلات نخبگانی دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید چون این تسهیلات در داخل اختیارشان قرار نمی‌گرفت، با استفاده از دیوان اجرایی تقاضا کردند کدام ممکن است این سه نفر به دلیل ممکن است تقاضا کردند.» آرزو کرد رای خوش بینانه شد.»

وی در داخل {پاسخ به} سوالی مبنی بر اینکه چرا نخبگان پس به دلیل گذراندن مدت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاصله های دانشگاهی مختلف را انتخاب کنید و انتخاب کنید تایید آن مشتاق در مورد موسسه نیاز به برای آزمون استخدامی مراجعه کنند، ذکر شد: اگرچه قبول کنیم، نیاز به در داخل تذکر داشته باشیم کدام ممکن است وزارتخانه این امر را مشارکت در خواهد داد. هشت 12 ماه آنجا باش.» ما آزمون را می پذیریم، می گویند شخص به ورودی می دود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل تجزیه و تحلیل تردید دارد.

طاهری به یکی در همه داستان ها آشکار شده به دلیل سوی دکتر سورنا ستاری، معاون آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری ریاست جمهوری، ردیابی می تنبل کدام ممکن است مقررات عالی شرکت ها کشوری مانع شدن به دلیل اعمال مقررات خیس شدن نخبگان در داخل سیستم های دولت شده است. جاری پرس و جو اینجا است کدام ممکن است خواه یا نه مقررات عالی شرکت ها کشوری پس به دلیل تصویب هیات وزیران در داخل 12 ماه 90 آمده است هر دو در گذشته به دلیل آن؟ اگر در گذشته به دلیل سن نخبگان بود چرا این مقررات مورد آگاه باشید قرار نگرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر بعد به دلیل این قانونگذاری به دلیل 12 ماه 90 به همان اندازه زمان تصویب مقررات شرکت ها کشوری نخبگان زیادی در داخل قوه مجریه خیس شدن شدند.

مسئولان بنیاد به مشکل اجاره دادن نخبگان ملت {پاسخ} می دهند

وی شکسته نشده داد: برخی گروه‌ها آگاه‌اند کدام ممکن است نیازی به اجاره دادن نخبگان {نداریم}، متعاقباً این آزمون‌ها مشارکت در نشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو بالقوه خیس شدن ادعا نشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای برگزاری {هر} ساله این آزمون‌ها، شرکت ها نخبگان را تعیین کرده‌ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود خودرو‌آلات {کار} خواهیم کرد. بیایید بر بالا منصفانه آزمون برای این دسته به دلیل شرکت ها نخبگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه اندازی شد بسیاری به دلیل اشخاص حقیقی هماهنگی کنیم.» این را دکتر باقری مقدم، معاون بنیاد سراسری نخبگان عنوان کرد.

وی حتی می تواند بر وجود مشکلاتی در داخل مصوبه 12 ماه 90 هیئت پیشرفته ترین و پیشرفته ترین در داخل خیس شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید بکارگیری نخبگان تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید معرفی شد: این مسائل در داخل فینال مصوبه هیئت پیشرفته ترین و پیشرفته ترین مرتفع شد.

دکتر ناصر باقری مقدم معاون بنیاد سراسری نخبگان در داخل ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار خبرگزاری {دانشجویان} ایران وی در داخل خصوص مشکل های خارج از آن در داخل اجرای مصوبه اجاره دادن نخبگان در داخل سیستم دولت ذکر شد: مصوبه ای در داخل 12 ماه 90 همراه خود عنوان «اجاره دادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید بکارگیری نخبگان در داخل سیستم دولت» صادر شد کدام ممکن است ایرادات ابتدایی داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید دردسر کردیم در داخل فینال راهنما، کدام ممکن است 2 هفته پیش پایان دادن شد، پس بیایید این خطاها را برطرف کنیم.

وی به جزییات مشکل های خارج از آن در داخل مصوبه زودتر در داخل خصوص انتصاب نخبگان در داخل سیستم دولت شناسایی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: یکی در همه مسائل این مصوبه اینجا است کدام ممکن است وقتی نخبگان در داخل سیستم دولت منصوب می شوند، سمت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید رتبه ها {بوده است}. این طبقه به دلیل اشخاص حقیقی رئوس مطالب نشده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید چنین شرایطی اگرچه نخبگان مشتاق در مورد ماشینی خیس شدن شوند، در داخل پست ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت ها نخبه قرار نمی گیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعاقباً چنین افرادی در داخل شرکت ها غیرعادی قرار می گیرند.

باقری مقدم همراه خود تاکید بر اینکه این بدترین {شرایط} برای بهره مندی به دلیل توانمندی های نخبگان در داخل ملت تلقی می تواند باشد، شکسته نشده داد: عملکرد ما به دلیل این تعیین تنها واقعی خیس شدن نخبگان نباید باشد، کمی آرزو می کنند خیس شدن کارآمد نخبگان هستیم. مخصوصاً نخبگان در داخل سیستم دولت 9 تنها واقعی خیس شدن می شوند، کمی در داخل موقعیتی قرار می گیرند کدام ممکن است به دلیل توانایی نخبگان شخصی استفاده بیشتر از کنند.

معاون رئیس بنیاد سراسری نخبگان خاطرنشان کرد: در داخل 12 ماه های قبلی مواردی داشتیم کدام ممکن است نخبگان وارد قوه مجریه شدند با این وجود در داخل پست های زیرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید پست منصوب شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلیل این است علت هیات وزیران در داخل مصوبه جدیدترین معرفی شد کدام ممکن است گروه امور اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استخدامی نیز طرحی برای «شغل های نخبگان» رئوس مطالب را انتخاب کنید و انتخاب کنید وضعیت امور استخدامی این اشخاص حقیقی را مطمئن می تنبل به همان اندازه به ساده نخبگان این سمت ها را تصاحب کنند.

وی پست‌های به اصطلاح ممتاز در مدرسه‌ها را مصداق آن دانست کدام ممکن است به ساده اعضای هیئت آموزش می‌توانند {در این} سمت‌ها ورزش کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکسته نشده داد: معاونت پژوهشی دانشکده یکی در همه این پست‌ها است کدام ممکن است شخص نیاز به وظیفه آن را بر عهده بگیرد. {جایی} کدام ممکن است رتبه آموزش – در داخل رتبه خوبی باشد یا نباشد.

باقری افزود: در داخل مصوبه جدیدترین گروه امور استخدامی بسیاری به دلیل شرکت ها نخبگان در داخل سیستم های مختلف مورد نیاز است کدام ممکن است شرط احراز این شرکت ها، نخبگی است. اینکه منصفانه شخص دارای رتبه نخبگی است هر دو خیر مشتاق در مورد بنیاد سراسری نخبگان ادعا می تواند باشد. بر این ایده این موارد نخبگان برای حق ورود به قوه مجریه وارد سمت هایی می شوند کدام ممکن است تقریباً در مورد درجه نخبه گرایی ممکن است مطمئن می تواند باشد.

به آگاه این مقام به فرماندهی، نخبگان مشتاق در مورد بنیاد سراسری نخبگان رئوس مطالب را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشتاق در مورد گروه امور اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استخدامی شناخته شده به عنوان متولی تعاریف شغلی تحمیل می تواند باشد.

قبولی در داخل آزمون استخدامی سیستم مشکل یکی دیگر است

باقری فقط در مورد اینکه مشکل نه در داخل خیس شدن نخبگان در داخل سیستم های دولت برگزاری آزمون های استخدامی در داخل سیستم هاست، بازگشت به شد: این امتحانات عموماً برای افرادی برگزار می تواند باشد کدام ممکن است قرار بود شرکت ها دوره ای در داخل سیستم ها فراهم کردن دهند. به دلیل این رو این امتحانات جزو آزمون های {تخصصی} نخبگان {نبودند}.

وی خاطرنشان کرد: متعاقباً {در این} تعیین تاکید می کنیم هر سال آزمون ویژه نخبگان مشتاق در مورد گروه امور اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استخدامی ویژه نخبگان برگزار می تواند باشد.

باقری مقدم شکسته نشده داد: بنیاد سراسری نخبگان به فرماندهی تصمیم گیری اینکه چه کسانی می توانند در داخل آزمون نمایندگی کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید روش های آسان به آن را بهبود دهند، خواهد بود، احتمالا. به این آماده سازی ما توانستیم این مسئله را همراه خود فعال کردن به نخبگان برای قبولی در داخل آزمون های انتخاب شده رفع کنیم.

معاون بنیاد سراسری نخبگان شکسته نشده داد: غیر از اینکه برخی گروه ها {تبلیغات} می کردند کدام ممکن است نیازی به اجاره دادن نخبگان {نداریم}، متعاقباً این امتحانات برگزار نشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو بالقوه اجاره دادن ادعا نشد. برای برگزاری {هر} ساله این امتحانات، شرکت ها نخبگان را تعیین کرده ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود سیستم هایی کدام ممکن است آزمون های این طبقه به دلیل شرکت ها نخبه را برگزار می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسیاری به دلیل اشخاص حقیقی را راه اندازی شد می کنند، به هماهنگی می رسیم.

وی همراه خود مقوله ای اینکه معنی برگزاری این آزمون باقی مانده است به نوک نرسیده است، افزود: می توان چندین برابر قابلیت به نخبگان هدایت داد به همان اندازه سیستم ها برای خیس شدن این اشخاص حقیقی در داخل پست های {تخصصی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریتی حق تصمیم گیری در مورد داشته باشند. ما منصفانه نفر را برای منصفانه مکان انتخاب شده راه اندازی شد خواهیم کرد.

باقری به تشریح چیزهای بی اهمیت برگزاری این آزمون تیز کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفت: این آزمون به صورت سالیانه برگزار می تواند باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید لازمه آن اینجا است کدام ممکن است نخبگان برای حق ورود به سیستم ها آزمون قبولی کرده باشند با این وجود این آزمون به صورت به صورت جداگانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی نظیر برای نخبگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نخبگان در داخل صورت احتمال دارد نمایندگی مشارکت در می تواند باشد. {در این} بررسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسیاری به دلیل این اشخاص حقیقی بر روی سیستم ها رئوس مطالب شده است.

وی در داخل {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است چرا پس به دلیل تایید صلاحیت نخبگان اینگونه اشخاص حقیقی مشتاق در مورد بنیاد سراسری نخبگان، آزمون مجدد نیاز به برگزار شود؟ وی تصریح کرد: ما این ماده موضوع را به سیستم دولتی ابلاغ کردیم با این وجود شورای پیشرفته ترین و پیشرفته ترین به صراحت معرفی شد کدام ممکن است قبولی در داخل آزمون استخدامی {برای هر} شخصی که آرزو حق ورود به سیستم دولت را دارد الزامی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها واقعی اقدامی این زمینه پایان یافته، قبولی در داخل آزمون استخدامی است. آزمون ویژه برای نخبگان برگزار خواهد بود.»

وی شکسته نشده داد: شایان اشاره کردن است کدام ممکن است اگر این آزمون به خوبی مشارکت در شود احتمالاً ممکن است عوامل قوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقطه ضعف نخبگان را در داخل سایر بخش ها تعیین تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل این طریق بدانیم نخبگان بیرون به دلیل بخش {تخصصی} شخصی چه بالقوه هایی دارند.

انتهای پیام