نحوه فراهم کردن ارائه دهندگان توصیه به نامزدها “طلاق توافقی” در داخل سامانه “تعیین”.پس به همین دلیل تصویب مقررات حمایت به همین دلیل خانوار در داخل اسفندماه 12 ماه ۱۳۹۲، گروه بهزیستی همراه خود همکاری قوه قضائیه سامانه ای به تماس گرفتن «القر» را برای محافظت {پرونده} های طلاق توافقی راه اندازی کرد. این سامانه گذرانده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشتر مبتنی بر 3 به همان اندازه 5 فاصله دانشگاهی، مداخلات {تخصصی} روانشناسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مددکاری اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید توصیه حقوقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرعی برای تعیین بالاتر برای به کاهش مسائل را انتخاب کنید و انتخاب کنید {آسیب} های {مرتبط} همراه خود {آن است}.

به گزارش ایسنا، به همین دلیل 12 ماه 1378 گروه بهزیستی منسوب به مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجویز {آسیب}‌های اجتماعی، به کاهش طلاق را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحکیم خانوار با استفاده از اجرای ساختار مداخله در داخل خانوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود همکاری دادگستری جهان برای خانوار‌های دارای اختلاف حاد خانوادگی هر دو همسران مطلقه، به فراهم کردن توصیه می‌پردازد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان مددکاری اجتماعی در داخل امکانات انفرادی مداخله در داخل فاجعه امکانات مداخله خانوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی در داخل خانوار شیفته مشاوران بهزیستی شاغل در داخل قوه قضائیه فراهم کردن شد. انقلاب زیبایی شناختی، سامانه ای به تماس گرفتن نظام تعیین را طی 12 ماه های 1395 به همان اندازه 1399 در داخل امکانات استان های ملت راهی که در آن اندازی کرد.

طبق ادعا گروه بهزیستی در داخل نیمه دوم 12 ماه 1399 این سامانه در داخل شهرهای بالای 50 هزار نفر راهی که در آن اندازی شد.

به آگاه بهزاد واحدی نیا، مدیرکل ارشاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور روانشناختی گروه مراقبت، زوجین نیاز به ابتدا برای خریداری شده توصیه به مکان زمان مراجعه کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس به همین دلیل تصمیم گیری در مورد زمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید محل قرارگیری توصیه، واحد سنجش روانشناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی تصمیم گرفته می شود. آنها خواهند شد . در پایان خوب مونتاژ روانشناسی همراه خود حضور تیمی به همین دلیل روانپزشکان، دستیاران را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مشاوران} حقوقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید معنوی برگزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت. سپس به قلب توصیه منتقل می شوند. پس به همین دلیل تجزیه و تحلیل روانشناختی، زوج {تصمیم می گیرد} کدام ممکن است معنی توصیه {حرفه ای} را در داخل مکان شکسته نشده دهند.

4 مونتاژ توصیه ({هر} مونتاژ 45 {دقیقه}) نیز برگزار می تواند باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به پایان می رسد بالا گزارش را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای فراهم کردن به قاضی {پرونده} به محل های کار مربوطه حمل می شود.

{در این} راستا به قبلی پرس و جو رایج فقط در مورد سیستم تعیین {پاسخ} دانش شده است:

رویه های سیستم تعیین برای نامزدها طلاق روش صحیح است؟

متقاضی طلاق همراه خود گفتگو با مکان زمان (zaman.behzisti.اینترنت) داده ها مقدماتی شخصی (شناسایی، شناسایی خانوادگی، کد سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید شماره {تلفن همراه} {هر} خوب به همین دلیل طرفین) را گزارش می تنبل، سپس پیامی به همین دلیل سامانه تشکیل گذشته تاریخی مراجعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناسایی را گزارش می تنبل. قلب کد بررسی کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاهده را خریداری شده می تنبل. همسران پس به همین دلیل خریداری شده نامه به قلب سنجش روانی اجتماعی مربوطه (معاینه) مراجعه می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس به همین دلیل پذیرش، داده ها قابل مقایسه با آنها خواهند شد کدام ممکن است تشکیل نوع های ویژه است، شیفته کارشناس پایان دادن می تواند باشد. پس به همین دلیل پایان دادن نوع ها، زوجین با استفاده از واحد ارجاع به قلب توصیه راه اندازی شد می شوند. پس به همین دلیل بالا کلاس ها توصیه، امکانات توصیه {پاسخ} تمیز کردن با قلب سنجش روانی (آزمون) ادعا می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید قلب سنجش نامه های تمیز کردن با پیشخوان قضایی انتشار می تنبل.

برای تمرین اشخاص حقیقی کشف نشده طلاق چه خدماتی فراهم کردن می تواند باشد؟

اشخاص حقیقی متقاضی طلاق توافقی در گذشته به همین دلیل حرفه ای شدن {پرونده} شخصی فرآیندی را در داخل سیستم تعیین می گذرانند کدام ممکن است 3 به همان اندازه 5 مونتاژ دانشگاهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مداخلات {تخصصی} روانی-اجتماعی {ارائه می دهد} به همان اندازه زوجین بتوانند انتخاب ها بهتری برای به کاهش مسائل را انتخاب کنید و انتخاب کنید {آسیب} ها متعهد شدن کنند. درمورد.

هزینه مربوطه خوب مونتاژ تجزیه و تحلیل روانی اجتماعی چقدر است؟

کلاس ها غربالگری برای عموم مردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراجعین طلاق توافقی {رایگان} است.

– زمان پاسخگویی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادعا امکانات قبلی روزه است؟

به همین دلیل زمان گفتگو با قلب توصیه نیاز به 45 روز باشد یا نباشد. ممکن است همچنین تصمیم گیری در مورد قلب سنجش روانی اجتماعی در داخل زمان گزارش شناسایی به صلاحدید همسران است را انتخاب کنید و انتخاب کنید {هر} قلب سنجش روانی اجتماعی قابلیت پذیرش خاصی دارد.

– سیستم تعیین در کجا استان ها ممکن است وجود داشته باشد؟

{در حال حاضر} سیستم تعیین در داخل تمامی امکانات نواحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل تمامی شهرهای بالای 50 هزار نفر گروه پرانرژی است.

انتهای پیام