نامه رئیس قوه قضائیه به رئیس مجلس شورای اسلامی با توجه به نحوه محاسبه نتایج آزمون وکالت


رئیس قوه قضائیه در نامه ای به رئیس مجلس در خصوص نحوه محاسبه نتایج آزمون وکالت اظهار داشت: اگرچه همکاران را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاونان قوه قضائیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوه قضائیه معتقدند مبانی ناهنجاری ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملاک همین جا است کدام ممکن است قبول ایده ها»، در جدا خصوصی این جاری برخی اجتناب کرده اند نمایندگان در جدا خصوصی ملاحظه به مذاکرات در زمان تصویب مبانی در مجلس، تذکر دیگری دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملاک «تعادل» را می دانند.

خبرگزاری ایسنا، به نقل اجتناب کرده اند وسط رسانه قوه قضائیه، حجت الاسلام والمسلمین محسنی آژه ای، رئیس قوه قضائیه طی نامه ای به «محمدباقر قالیباف» رئیس شورای اسلامی شهر نیازمند صدور این مصوبه شد. اجتناب کرده اند ناهنجاری مجلس در خصوص تبصره 1 ماده 5 مبانی «آسان سازی صدور پروانه کسب»، محاسبه نتیجه آزمون وکالت بالا دادن شد.

در محتوای متنی نامه رئیس جیب دادگاه آمده است کدام ممکن است اگرچه همکاران را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگان قوه قضائیه بر این باورند کدام ممکن است مبانی ناهنجاری ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملاک آن «قبولی نمره» است، در جدا خصوصی این جاری برخی اجتناب کرده اند نمایندگان در این مشخص شده دیگری دارند. امتحان کنید مذاکرات در زمان تصویب مبانی در ریکسداگ علاوه بر این عبارات مصوب مبانی اصلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به هدف برتری در تفسیر مبانی، برای توصیه صورت مذاکره موجه نیست. ، Riksdag تقاضا می تنبل کدام ممکن است ناهنجاری برطرف شود.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژی دیروز (ده مرداد) در مونتاژ شورای برتر قوه قضاییه ضمن تاکید بر رعایت مبانی در این زمینه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینکه قوه قضاییه خصوصی را موظف به اجرای مبانی از آن آگاه است، اظهار داشت: به معاون حقوقی خصوصی اصل داد در صورت وجود ابهاماتی در اجرای مبانی مربوطه، فوراً را انتخاب کنید و انتخاب کنید در شبیه به روز، تفسیر مبانی را اجتناب کرده اند مجلس تقاضا کنند.

انتهای پیام/