نامه بسیج تعدادی از دانشکده ملت به رئیسی


بسیج تعدادی از دانشکده ملت در نامه ای به رئیس جمهور این پرس را انتخاب کنید و انتخاب کنید جو را مطرح کرد کدام ممکن است زیر پرس را انتخاب کنید و انتخاب کنید جو برداشتن درازمدت اخلاق آموزشی به شبیه به اندازه کی تحمل تبدیل می تواند؟ آنها صنوبر کردند.

به گزارش ایسنا، محتوای متنی این نامه به رئوس مطالب زیر است:

جناب آقای حجت الاسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید المسلمین رئیسی ریاست احترام جمهوری اسلامی ایران؛
سلام؛
مستحضرید کدام ممکن است بیش اجتناب کرده اند عالی ماه است کدام ممکن است برخی شهرهای ملت شاهد ناآرامی های در عمق بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید آشوب های خیابانی برخی اجتناب کرده اند شهرهای ملت را اجتناب کرده اند امنیت روانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی محروم کرده است. صحن مقدس دانشکده ملت نیز در جاده حاوی اعتراضات دانشجویی است کدام ممکن است بعد از همه این زمان ها می توان اجتناب کرده اند آن ایجاد شده است چون «شورش های آموزشی» یاد کرد! پس اکنون ایجاد شده است چون «رئیس شورای برتر امنیت سراسری» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «رئیس شورای برتر انقلاب باکلاس» در جدا خصوصی بالقوه است صحبت می کنیم:
رئیس احترام شورای برتر امنیت سراسری!
سرویس های اطلاعاتی خارجی این سیستم ریزی جنگ مختلط همه جانبه علیه امنیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقلال جمهوری اسلامی را اذیت کردن کرده اند. سیگنال های این نبرد بلافاصله بیش اجتناب کرده اند هر بار عکس برای ملت ایران بدیهی شده است. تروریست ها در زاهدان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیراز جنایات وحشیانه ای را علیه والدین انجام می دهند، گروه های جنایتکار کومله را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدکه کف دست به تحرکات در عمق در غرب ملت می زنند، افسران های خبیث رژیم صهیونیستی، آمریکا، انگلیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان سعودی رویای جابجایی قلمرو را در بالا می پرورانند. مرزهای شمالی ایران اسلامی، ضد انقلاب. در جاده‌های تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید برلین در مخالفت با اصیل‌ترین قطعا ارزش آن را دارد‌های ملت ایران ایستادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودت را پیدا کن تروریست‌های دانشمند بارگاه مقدس دانشکده را میدان زیاده‌خواهی‌ها، توهین‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید هتک‌ها بی‌نظیر خصوصی قرار دادند. ترکیب کردن کردن سراسری جمهوری اسلامی ایران برای مقابله در جدا خصوصی این جنگ مختلط چگونه است؟ تساهل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نرمش حامیان مالی، لجستیکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعاتی این جنایتکاران تکفیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید جامعه های تلویزیونی معاند به شبیه به اندازه کی یکپارچه دارد؟ خواه هر دو 9 زمان مجازات عاملان بی نظیر این شورش فرا نرسیده است؟ وزارت امور خارجه افسران جناب برتر چه روزی به کشورهای مرتجع غربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قلمرو ادای احترام می تدریجی؟ خواه هر دو 9 وقت آن نرسیده کدام ممکن است درسی فراموش نشدنی به رژیم دروغین صهیونیستی بدهیم؟ خواه هر دو 9 بالقوه است ایجاد شده است چون رئیس جمهور ایران اسلامی لزومی نمی بینید کدام ممکن است در جدا خصوصی والدین دانستن درباره عمیق این جنگ هیبریدی جهانی صحبت کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها را به مشارکت در «این سیستم اقدام امنیت سراسری» خصوصی فراخوانید؟
رئیس احترام شورای برتر انقلاب باکلاس!
در آن سوی جاده، هرج را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرج دانشکده نیز اذیت کردن شده است. با مرحله شک دانشکده محل ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو، تضاد آراء را انتخاب کنید و انتخاب کنید خندق مخالفت ها، انتقادات را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی اعتراض اصیل دانشجویی است. در جدا خصوصی این جاری متأسفانه این نهاد مقدس این زمان ها مورد استفاده تهاجمی دشمنان خارجی دین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حکومت قرار گرفته است. عده ای دانسته هر دو ندانسته در این تهاجم وحشیانه تصویر کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جدا خصوصی توهین، ضرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید شتم، افشای حجاب، توهین بدیهی به قطعا ارزش آن را دارد های ایرانی اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعرض به اموال عمومی دانشکده ها نمایشگاه می کنند. دردناک است کدام ممکن است بگوییم بلافاصله دانشکده اجتناب کرده اند میدان نقد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو به «مرحله جولان شورشیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید یاغیان» عالی «اقلیت خودمحوری» ترتیب شده است. بعد از همه به نظر می رسید به قبلی بدخواهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدخواهانی هم بوده اند کدام ممکن است دانشکده را از تجهیزات گلف هوچی گری خصوصی می دانستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید جستجو در ضرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید شتم مخالفان ذهنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی تعرض به حریم اموال عمومی دانشکده بودند. در جدا خصوصی این جاری اکنون کدام ممکن است دانشکده پس اجتناب کرده اند دوران خم شدن کرونا عالی بار تولید عکس اقامت دانشجویی را به خصوصی دیده است، جای پرس را انتخاب کنید و انتخاب کنید جو کردن است کدام ممکن است عناصری کدام ممکن است بلافاصله فضای ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضای دانشکده خصوصی را فضایی آمیخته در جدا خصوصی خفقان می نامند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عین جاری نمی دانند. اجتناب کرده اند هر گونه توهین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجاوز را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی احترامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عین جاری اجتناب کرده اند مطالبه جهانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید والدین خودداری کنید!
جناب آقای رئیسی!
به شبیه به اندازه چه روزی زیر پرس را انتخاب کنید و انتخاب کنید جو برداشتن اخلاق اصیل آموزشی تحمل خواهد بود؟ خواه هر دو 9 افسران را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزارت علوم تصور می کنند در جدا خصوصی عالی جنبش اصیل دانشجویی برخورد با هستند کدام ممکن است اصل افتادگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محرومیت اقلیت شورشی آموزشی را اجتناب کرده اند تحصیل صادر نمی شود؟ قطعاً، دلیل برای اساسی سکوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراقبت نشده روسای دانشکده ها در قبال اغتشاشات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهاجم به تمامیت روحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدنی دانشکده ها چیست؟ چرا آرزو ای برای برخورد در جدا خصوصی اهرم های داخل آموزشی در جدا خصوصی این اشخاص حقیقی وجود ندارد؟ به معنای دقیق عبارت هستند، اگر تحمل ارعاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید توهین این اقلیت خودمحوری ایجاد شده است چون راهبرد «انبساط آزادی از محسوس» اجتناب کرده اند سوی افسران بالقوه است انتخاب در عمق ای از شد، لطفاً معاونت دانشکده را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزارت علوم را تعطیل کنید به شبیه به اندازه شاهد تهاجم به شبیه به اندازه حد زیادی به والدین نباشید. مال را انتخاب کنید و انتخاب کنید منزلت ارزشهای سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید دینی در بارگاه مقدس. دانشکده جمهوری اسلامی ایران نباشیم. وزیر علوم به شبیه به اندازه چه حد این مثال را تحمل می تدریجی؟ اغتشاشگران را انتخاب کنید و انتخاب کنید اغتشاشگران دانشکده وقتی متوجه بی کفایتی وزیر علوم در مدیریت دانشکده های ظریف ملت می شوند، دقیقاً چه باید بکنند؟
رئیس جمهور احترام!

بسیج دانشجویی سالهاست پرچمدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشدار مانترا عدالت خواهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرمان اصیل برای باور این آرمان غول پیکر سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید الهی در ایران اسلامی بوده است. در جدا خصوصی این جاری صحنه اکنون به طرز شگفت آوری متمایز است. دشمنان قسم خورده این ملت تصمیم گرفت به تجاوز به حریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرمت الهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیت سراسری، استقلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزادی ملت ایران در ایده ها عمومی ملت شریف ایران هستند. چنین ترتیبی نیازمند عالی «اتاق جنگ» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «فرمانده میدانی» در افسران است. اجتناب کرده اند جناب برتر پیش دهانه بینی می رود اجتناب کرده اند عالی سو در جدا خصوصی توطئه دشمنان خارجی مقابله کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سوی تولید عکس برای جلوگیری اجتناب کرده اند تداوم هرج را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرج آموزشی، «قالب متقابل» را به والدین را انتخاب کنید و انتخاب کنید نخبگان ایران حاضر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آن جلوگیری کنید. شیوع چنین فضای آلوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطرناکی در جدا خصوصی تدابیر صحیح.
درود را انتخاب کنید و انتخاب کنید رحمت خدا بر بالقوه است باد

انتهای پیام