نامه ای تشکیل مشکلات گلپایگان به وزیر اقتصاد دادیمایسنا/ اصفهان فرماندار گلپایگان ذکر شد: مشکلات شهرستان گلپایگان را طی نامه ای به تفصیل گزارش را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اختیار وزیر دارایی قرار دادیم کدام ممکن است امیدواریم افسران برای تعمیر این مشکلات اقدام انتقادی انجام دهد.

محمدرضا عسکریان در امروز (پنجشنبه 26 خرداد) همزمان در جدا خصوصی بازدید خاندوزی در ترکیب کردن خبرنگاران به وزیر دارایی شهرستان گلپایگان ذکر شد: نامه ای تشکیل ضرر شهرستان در جدا خصوصی سه امضا اجتناب کرده اند فرماندار، مشاور مجلس را انتخاب کنید و انتخاب کنید امام جمعه تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای وزیر کشتی شد. اصول می خواست را صادر تدریجی

وی افزود: در شهرستان گلپایگان در جدا خصوصی وجود اقدامات نوک دادن شده سبدها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات زیادی داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کفگیرها اختصاص داده شده به افسران از ما برای تعمیر این مشکلات هستند. بهتر از ضرر این شهرستان ضعیف آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم تخصیص آب اجتناب کرده اند سوی کشاورزان است کدام ممکن است باید در این زمینه تجدید تذکر شود. زیر سد کوچری پرتی هم آب داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواستن به اشاره ها لوله است.

به گزارش ایسنا، فرماندار گلپایگان ذکر شد: در گلپایگان نیز ریزش 20 سانتی متری زیرین را شاهد هستیم اطمینان حاصل شود کدام ممکن است کدام ممکن است جهان دشت های شمال وضعیت بدی پیدا کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کویر کردن اصلاح شده است.

انتهای پیام/