میکاتی: ابری کدام ممکن است {روابط ما} همراه خود کشورهای {حاشیه} خلیج فارس را تحمل الشعاع قرار اطلاعات بود رو به وخامت استنخست وزیر لبنان ذکر شد: اظهارات روز سه شنبه در داخل ریاض را انتخاب کنید و انتخاب کنید کویت نمایشگاه ها کدام ممکن است ابری کدام ممکن است بر روابط لبنان همراه خود کشورهای {حاشیه} خلیج فارس سایه افکنده است سریع برطرف ممکن است.

به گزارش خبرگزاری {دانشجویان} لبنان به نقل به همین دلیل پایگاه اینترنتی الجدید، نجیب میقاتی، نخست وزیر لبنان روز چهارشنبه در داخل مونتاژ کابینه در داخل بیروت ذکر شد: در داخل 2 روز قبل از امروز به همین دلیل آنچه وزارت خارجه عربستان سعودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کویت مشارکت در اطلاعات اند شدید خوشحالم. ما، این اظهارات آرم دهنده ابری است کدام ممکن است روابط لبنان همراه خود برادرانش در داخل کشورهای خلیج را تحمل الشعاع قرار اطلاعات است، چون آن است همه شما امیدواریم سریع به نوک برسد.

ریاض را انتخاب کنید و انتخاب کنید کویت روز دوشنبه طی اطلاعیه ای به همین دلیل میقاتی پذیرایی کردند.

میقاتی {در این} اطلاعیه بر سازمانی پیشرفته ترین و پیشرفته ترین شخصی برای بازگرداندن روابط بین لبنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به حالت دوره ای تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر لزوم سرپوش {گذاشتن} بر تمامی ورزش‌های سیاسی، ارتش، امنیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسانه‌ای کدام ممکن است بر حاکمیت عربستان سعودی سایه افکنده است شناسایی شد. کشورهای خلیج فارس .

در میان رویدادها سیاسی نیز اطلاعیه های صادر شده به همین دلیل سوی عربستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کویت را فرصتی اخیر برای بازگرداندن روابط لبنان همراه خود کشورهای {حاشیه} خلیج فارس دانسته را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصرار کردند در داخل مرحله موارد زیر گام هایی {در این} راستا برداشته شود.

برخی دارایی ها در داخل کابینه لبنان به همین دلیل بازدید میقاتی به برخی کشورهای عربی خبر دادند.

انتهای پیام