{میز} حدس و گمان تجارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید معدن در داخل آذربایجان غربی تشکیل شودایسنا/آذربایجان غربی رییس گروه تجارت، معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش آذربایجان غربی اظهار داشت: به دلیل خریداران فاز تجارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید معدن در داخل استان حمایت می کنیم.

عبدالحمید سرتیپی در حال حاضر ۵ اردیبهشت در داخل آیین تکریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید معارفه رییس صمت استان بر نیاز {اهمیت} هزینه کردن در فاز تجارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید معدن در داخل استان تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بابیان اینکه اجباری است در داخل استان {میز} هزینه کردن در این بخش تشکیل شود، افزود: همراه خود تمام قوا به دلیل خریداران این فاز حمایت می کنیم. 

وی بااشاره به {اهمیت} بهبود {بهره وری} را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالابردن راندمان تأمین در داخل تمامی بخشها اظهار کرد: در داخل جهت بهبود {بهره وری} {هر} شهرستان در داخل بخش های مختلف ظرفیتهای فراوانی دارد کدام ممکن است نیاز به این ظرفیتها ایجاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بکار گرفته شوند. 

رییس گروه صمت استان بااشاره به اطلاعات بنیان کردن زنجیره تأمین را انتخاب کنید و انتخاب کنید لزوم گوش دادن به شرکتهای اطلاعات بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناور اظهار داشت: گروه به دلیل طرحهای اطلاعات بنیان در داخل بخشهای تجارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید معدن حمایت می تدریجی.

وی نزدیک به پتانسیل دریاچه ارومیه برای افزایش ارزان استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید وجود املاح را انتخاب کنید و انتخاب کنید منیزیم {در این} دریاچه اظهار کرد: نیاز به تحقیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقداماتی در داخل خصوص استفاده از اقتصادی به دلیل چرخ دنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید املاح خارج از آن در داخل دریاچه صورت گیرد. 

غلامرضا بابایی، رییس سابق تجارت، معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش استان نیز {در این} {مراسم} همراه خود 
خاص اینکه در داخل تامین را انتخاب کنید و انتخاب کنید meting out کالای ابتدایی در داخل استان مشکلی وجود {نداشت}، اظهار داشت: طی 12 ماه قبلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید 12 ماه جاری همراه خود تامین کالاهای ابتدایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاح {بازار} توانستیم {بازار} استان {مدیریت} کنیم. 

وی یکپارچه داد:  همراه خود تلاشهای تکمیل شده، طرحهای راکد فاز، تجارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید معدن استان نیز احیا شدند. 

بابایی بر لزوم بهبود صادرات هدف به سمت افزایش ارزان تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: در مورد مکان استان افزایش مبادلات مرزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود صادرات موقعیت شدید مهمی در داخل توسعه ارزان استان دارد.

انتهای پیام