میزان افزایش وزن برای مادران باردار


تغذیه صحیح از ارکان زندگی سالم به شمار می رود و در برخی از دوران های زندگی از اهمیت بیشتری برخوردار است. یکی از حساس ترین و مهم ترین دوران زندگی یک زن ، دوران بارداری است؛ زیرا غذای مصرفی باید هم زمان، نیاز مادر و جنین را تامین کند. رسیدن به وزن مناسب در دوران بارداری و حفظ آن در محدودۀ صحیح، موضوع مهمی است که زنان باید به آن توجه ویژه‌ای داشته باشند. کنترل و تحت نظر قرار دادن وزن‌گیری در طول بارداری و سعی در نگاه داشتن آن در وضعیت مناسب می‌تواند نقش مهمی در سلامت جنین داشته باشد. عوامل مختلفي در سلامت مادر و جنين دخالت دارند كه يكي از اين عوامل، تغذيه مناسب در اين دوران مي باشد. در صورتی که تغذیه مادر باردار در دوران بارداری مناسب باشد، افزایش وزن روند مطلوبی خواهد داشت. وزن گیری ناکافی با کاهش رشد و تولد زودرس جنین ارتباط مستقیم دارد. نقص لوله عصبی در نوزادان مادران چاق بیشتر دیده می شود. مادران باردار در هر شرایط تغذیه ای که باشند ( کم وزن، طبیعی، اضافه وزن و یا چاق) باید افزایش وزن مناسبی داشته باشند. در اين ميان، افزايش وزن مادر در دوران بارداري از شاخصهاي معتبر كنترل وضعيت تغذيه است . با توجه به مطالعات انجام گرفته، ميزان افزايش وزن توصيه شده در چند دهه اخير تغييرات قابل توجهي داشته است. اما بعد از مطالعات گسترده امروزه مشخص شده است كه افزايش وزن دوران بارداري نميتواند براي تمام گروههاي زنان يكسان باشد، بنابراين مؤسسه پزشكي آمريكا ( IOM يا Institute of Medicine ) جهت افزايش وزن زنان باردار بر اساس شاخص توده بدني ( Body mass indexيا BMI )پيشنهاد كرد كه افزايش وزن 18-12.5 ،16-11.5 ،11.5-7و كمتر از 7كيلوگرم به ترتيب براي زنان لاغر، طبيعي، داراي اضافه وزن و چاق بايد صورت گيرد.

جدول
میزان افزایش وزن برای مادران باردار بالاتر از 19 سال در بارداری تک قلویی براساس
نمایه توده بدنی قبل از بارداری

BMI قبل از بارداریkg/m2 (وضعیت تغذیه)

محدوده مجاز افزایش وزن (کیلوگرم)

افزایش وزن از ابتدای 13 بارداری به بعد
(کیلوگرم/هفته)

<18.5  (کم وزن) 12.5-18 0.5
18.5-24.9 (طبیعی) 11.5-16 0.4
25-29.9 (اضافه وزن) 7-11.5 0.3

30≤  ( چاق)

7-9 0.2

الگوی وزن گیری مهم است. افزایش وزن باید تدریجی باشد. این افزایش وزن به طور متوسط طی سه ماهه دو و سوم در مادران کم وزن 0.5 کیلوگرم، مادرانی که وزن طبیعی دارند 0.4 کیلوگرم، مادرانی که دارای اضاف وزن هستند حدود 0.3 کیلوگرم و در مادران چاق 0.2 کیلوگرم در هفته می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید