مکرون: هرکس به سمت حمله روسیه سکوت تنبل، “متفقین استعمار” است.امانوئل مکرون در سخنرانی خصوصی در مجمع باقی مانده گروه ملل، حمله روسیه به اوکراین را «بازگشت استعمار» خواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورهایی را کدام ممکن است به سمت آن سکوت کرده اند، «متفقین» در این استعمار دانست.

به گزارش ایسنا، به نقل اجتناب کرده اند وضعیت روزنامه نیویورک تایمز، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در هفتاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هفتمین نشست مجمع باقی مانده گروه ملل متحد اظهار داشت: در ۲۴ فوریه سال جاری، یکی اجتناب کرده اند اعضای دائم شورای امنیت گروه ملل در اقدامی تهاجمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید متمرکز. حمله الحاق (عالی ملت تولید عکس) امنیت جمعی ما را اجتناب کرده اند بین برد. روسیه عمدا قانون اساسی گروه ملل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصل “برابری حاکمیتی ملت ها” را نقض کرد.

وی یکپارچه داد: این نبرد روسیه اساس های گروه ملل را متزلزل می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها نظم قابل دستیابی جهانی، صلح را تضعیف می تنبل.

این رئیس جمهور فرانسه در جدا خصوصی انتقاد اجتناب کرده اند موضع کشورهای بی طرفانه در مناقشه اوکراین اظهار داشت: آنها خطا می کنند، عالی خطا تاریخی. افرادی کدام ممکن است در امروز ساکت هستند در ایجاد عالی استعمار جدید متفقین هستند.

مکرون در این دیدار کدام ممکن است اولین دیدار حضوری در جدا خصوصی سران کشورهای این مجمع در سه سال بروزترین tp-date است، نسبت به آثار نبرد در اوکراین هشدار داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدعی شد: روسیه انتخاب گرفته است مسیری را دنبال تنبل. تولید عکس فتوحات در امروز در اروپا را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاید فردا در آسیا، آفریقا هر دو آمریکای لاتین

وی اجتناب کرده اند اعضای شورای امنیت گروه ملل خواست به شبیه به اندازه روسیه را وادار کنند کدام ممکن است ارزش این نبرد را برای خصوصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر ملت ها تصمیم گیری مقدار تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید واقعاً به این نبرد بالا دهد.

جدا از این، به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، امانوئل ماکرون اظهار داشت: ممکن است در جدا خصوصی روسیه صحبت می کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آن است یکپارچه خواهم داد، از تنها اجتناب کرده اند این طریق می توانیم به صلح برسیم.

وی تصریح کرد: مذاکره تنها روزی امکان پذیر است کدام ممکن است اوکراین بخواهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه در جدا خصوصی حسن نیت آن را بپذیرد.

انتهای پیام