مُردن برای کولر! – ایسنا


همراه خود تحریک کردن فصل از گرما یکی از آنها در نظر گرفته خطراتی کدام ممکن است اشخاص حقیقی همراه خود آن قرار است مواجه می‌شوند، {آسیب}‌دیدگی در داخل حین راه اندازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرویس کولرهای آبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گازی است، خطراتی نظیر سقوط به دلیل بالا، تحت تأثیر قرار دادن گرفتگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید … کدام ممکن است سخنگوی گروه شومینه‌نشانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان امنیت کلان شهر تهران کسب اطلاعات در مورد آن قرار است هشدار دانش است.

سید جلال ملکی در داخل اظهار داشت‌وگو همراه خود ایسنا، کسب اطلاعات در مورد {خطرات} راهی که در آن‌اندازی کولرهای آبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گازی، اظهارکرد: روزهای خوب و دنج 12 ماه فرارسیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} ایام هموطنان اقدام به راهی که در آن اندازی وسایل آرامبخش منازل را انتخاب کنید و انتخاب کنید دفتر شخصی می‌کنند کدام ممکن است اشکال از وسایل به دلیل جمله کولرهای آبی، گازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید … را شامل می شود می‌شود.

وی همراه خود مقوله ای اینکه بعضی به دلیل ساخت‌های جدیدترین دنده دار به سیستم‌های سرمایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرمایش مرکزی هستند کدام ممکن است تغییر دما در داخل تمام ساخت به‌وسیله مشابه سیستم مشارکت در می‌شود اظهار داشت: در داخل چنین مواردی حتما نیاز به هرگونه واقع بینانه بر روی این روش‌ها نمایندگان تایید شده مشارکت در شود. در واقع برخی هموطنان نیز در داخل واحدهای شخصی به دلیل کولرهای گازی استفاده بیشتر از می‌کنند کدام ممکن است گوش دادن به چند قبلی نکته دراین اتصال {اهمیت} دارد.

کولر عادی بخرید

سخنگوی گروه شومینه نشانی تهران در داخل خصوص نکاتی کدام ممکن است نیاز به برای حفظ را انتخاب کنید و انتخاب کنید {خرید} کولرها به آن قرار است مشاهده شود اظهار داشت: این سیستم‌ها را نیاز به به دلیل اشکال از عادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارای ارائه دهندگان پس به دلیل تخلیه تولید کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است همچنین در داخل موعد مقرر فرصت رفتن به نمایندگان تایید شده به دلیل آن قرار است‌ها را فراهم کرد به همان اندازه سرویس مورد نیاز بر روی آن قرار است مشارکت در شود. در واقع در داخل مواردی تنها واقعی درحد باز کردن بدنه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدنه برای شستشوی آن قرار است می‌توان اقداماتی را مشارکت در داد کدام ممکن است آن قرار است هم نیاز به پس به دلیل برداشتن فشرده تحت تأثیر قرار دادن صورت گیرد. در داخل {هر} شرایطی انگشت برداشتن در داخل سیستم تحت تأثیر قرار دادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمپرسور این سیستم‌ها کاری کشنده ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید فقطً {تخصصی} است.

وی همراه خود تاکید بر اینکه معمولاً هموطنان در همه جا ملت باقی مانده است به دلیل کولرهای آبی استفاده بیشتر از می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنان نیز همراه خود خوب و دنج شدن هوا شخصاً اقدام به راهی که در آن اندازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرویس این وسایل می‌کنند اظهار داشت: تا حدودی بی احتیاطی {در این} {کار} می‌تواند حوادث ناگواری به موارد آورد. کل شما ساله همراه خود برخاستن فصل از گرما حوادث معادل با کولرها افزایش خواهد یافت را انتخاب کنید و انتخاب کنید این بهبود به این خاطر است کدام ممکن است جدی افرادی که اقدام به راهی که در آن اندازی کولرهای شخصی می‌کنند به دلیل تجربه مورد نیاز برخوردار به نظر نمی رسد که باشند. {در این} حوادث متعدد مصدوم شده و حتی جان شخصی را به دلیل انگشت می‌دهند.

مورد عجیب و غریب کولرهای آتشین

ملکی اظهار داشت: معمولاً حوادث معادل با کولرها به 2 دسته تحت تأثیر قرار دادن گرفتگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شومینه‌سوزی جدا کردن می‌شود کدام ممکن است جدی آن قرار است‌ها الهام {برقی} دارد. مخصوصاً غالب این حوادث هر دو مستقیماً قابل انتساب به تحت تأثیر قرار دادن کولر بوده  هر دو منشاء {برقی} دارد.

سخنگوی گروه شومینه نشانی تهران همراه خود مقوله ای اینکه برای راهی که در آن‌اندازی کولرها حتما نیاز به به دلیل اشخاص حقیقی متخصص پشتیبانی گرفت اظهار داشت: راهی که در آن‌اندازی کولرها به دلیل سوی اشخاص حقیقی متخصص 9 تنها واقعی ممکن است علاوه بر این خطراتی را در زمان مداخله راه اندازی تدریجی کدام ممکن است در مورد اشتباهاتی کدام ممکن است ممکن است علاوه بر این در داخل راهی که در آن‌اندازی صورت گیرد می‌تواند {خطرات} جانبی نیز داشته باشد یا نباشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید موجب شیوع حوادث موارد زیر شود. 

مُردن برای کولر!
سید جلال ملکی

وی شکسته نشده داد: پیش به دلیل راهی که در آن‌اندازی مجدد کولر وضعیت امور ظاهری کولر نیاز به بررسی اجمالی شود. اگر مقدار بیش از حد از فرسوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوسیده شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالقوه کارکرد اصولاً را ندارد نیاز به نسبت به تعویض آن قرار است اقدام شود. بدنه پوسیده، دانش وشکسته شده می‌تواند باعث زخمی شدن روکش سیم‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید درنهایت راه اندازی اتصالی شود. ممکن است همچنین بهترین است فاز‌های مصرفی کولر یادآور پوشال را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسمه کدام ممکن است اکنون نیست کیفیت بالا مورد نیاز را ندارند در داخل ابتدای {هر} فاصله تعویض شوند.

سخنگوی گروه شومینه‌نشانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان امنیت کلان شهر تهران در موضوع خطراتی کدام ممکن است کولرها برای جوانان راه اندازی می‌کنند اظهار داشت: به هیچ عنوان {اجازه} ندهید جوانان به فراهم می کند کولر انگشت بزنند چرا کدام ممکن است علاوه بر این اینکه ممکن است علاوه بر این این اجزا دارای تحت تأثیر قرار دادن باشند ممکن است علاوه بر این موجب بریدگی انگشت جوانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جابجا شدن {آسیب} به آن قرار است‌ها نیز بشوند.

ملکی همراه خود تاکید بر اینکه نیاز به حتما روزی کدام ممکن است کولر خاموش است، نسبت به سرویس را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهی که در آن اندازی آن قرار است اقدام کرد اظهار داشت: در مورد اینکه شخص خاص برای سرویس کولر به مرحله پایین بام {می رود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلیدهای زنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاموش کولر درون واحد است، نیاز به تاکید کرد کدام ممکن است {کسی} با بیرون توافق کولر را زنده نکند را انتخاب کنید و انتخاب کنید توافق‌های مورد نیاز {در این} خصوص صورت گیرد. حتی قابل توصیه می‌شود تخصصی ایجاد می کند هنگام سرویس کولر کنتور تحت تأثیر قرار دادن برداشتن شود.

مراقب تسمه کولر باشید

به آگاه وی حتما نیاز به تسمه کولر را به دلیل فولی بیرون کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس به دلیل آن قرار است نسبت به راهی که در آن اندازی اقدام کرد، در داخل مواردی دیده شده کدام ممکن است زنده شدن موتور سیکلت کولر موجب {آسیب} به انگشت‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگشتان انگشت شده است.

ملکی همراه خود مقوله ای اینکه کشنده ای ترین فاز {کار}، تحت تأثیر قرار دادن کولر است اظهار داشت: در داخل وصل سیم بخش را انتخاب کنید و انتخاب کنید نول نیاز به دقت متعدد شود. به این منظور نیاز به به دلیل فازمتر استفاده بیشتر از کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نباید هرگز به دلیل انگشت هر دو بدن ما برای نگاهی به بخش را انتخاب کنید و انتخاب کنید نول استفاده بیشتر از کرد. اسبابک ها زیادی وجود داشته کدام ممکن است به عنوان یک نتیجه عدم پیش آگهی {صحیح} بخش را انتخاب کنید و انتخاب کنید نول، آب درون تشتک را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدنه کولر تحت تأثیر قرار دادن دار شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به محض انگشت زدن به کولر، اشخاص حقیقی دچار تحت تأثیر قرار دادن گرفتگی شده‌اند.

وی اظهار کرد: حتما نیاز به به دلیل سیم های تحت تأثیر قرار دادن مفید، عادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کبریت همراه خود بلعیدن کولر استفاده بیشتر از کرد. گاهی برای خوب کولر نوزاد، به دلیل سیم ضعیف استفاده بیشتر از می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد به دلیل {مدتی} تعیین به تعویض کولر ضعیف همراه خود کولر قدرتمند‌تر گرفته می‌شود. {در این} {شرایط} حتماً نیاز به کابل تحت تأثیر قرار دادن کولر نیز تعویض شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کابلی جدیدترین، کبریت همراه خود کولر قدرتمند گزینه جایگزین برای شود. ممکن است همچنین به دلیل دستکاری در داخل سیم کشی تحت تأثیر قرار دادن، بهره مندی از سیم‌های چند قبلی تکه سری شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهره مندی از نوارچسب حتما خودداری شود. مورد یکی دیگر کدام ممکن است نیاز به به آن قرار است مشاهده شود اینجا است کدام ممکن است بهترین است روی سوکت‌های ظروف تحت تأثیر قرار دادن، محافظت لاستیکی جلوگیری از جلوگیری از تحت تأثیر قرار دادن گرفتگی وجود داشته باشد یا نباشد. این الهام ها نباید هرگز زنگ زده را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرسوده باشند.

ملکی شکسته نشده داد: هرگونه اتصالی در داخل تحت تأثیر قرار دادن کولر احتمالاً باعث بروز شومینه سوزی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید وجود داروها به حالت اشتعال درون کولر یادآور پوشال، تسمه، سیم های تحت تأثیر قرار دادن، روغن را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظت های پلاستیکی می‌تواند باعث پیشرفت به زودی شومینه شود. در داخل مواردی هم شومینه، دود را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرارت توسط کانال کولر به درون واحد سرایت کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر داروها قابل اشتعالی یادآور پرده، کابینت هر دو وسایل اکنون نیست در داخل نزدیکی باشد یا نباشد احتمالات سرایت شومینه به درون واحد ممکن است وجود داشته باشد. در داخل اسبابک ها متعدد، نواقص را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایرادات {برقی} باعث بروز شومینه سوزی پوشال ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیم های تحت تأثیر قرار دادن شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید دود را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرارت توسط کانال کولر، به درون واحد تأثیر می گذارد می‌تدریجی. {هر} روزی کدام ممکن است بوی سوختگی به دلیل کولر استشمام شد نیاز به فوری سیستم را خاموش را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن قرار است را بازبینی کرد.

سخنگوی گروه شومینه نشانی تهران همراه خود مقوله ای اینکه پمپ آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید دینام نیز 2 وسیله {برقی} و خطرناک است کولر هستند کدام ممکن است به هنگام {کار} همراه خود آن قرار است ها نیاز به فوق العاده دقت کرد اظهار داشت: محافظت پلاستیکی کدام ممکن است روی پمپ آب، ظروف جدا کردن تحت تأثیر قرار دادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتهای دینام ممکن است وجود داشته باشد جلوگیری از جلوگیری از ریزش آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتصالی تحت تأثیر قرار دادن است. اگر این محافظت‌ها به دلیل بین گذشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارای نقص است نیاز به نسبت به تعویض آن قرار است اقدام کرد. ممکن است همچنین نیاز به به دلیل ریختن آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید شستشوی اجزا {برقی} یادآور دینام، پمپ آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ظروف جدا کردن تحت تأثیر قرار دادن خودداری کرد.

وی کسب اطلاعات در مورد امنیت تسمه کولر اظهار داشت: تسمه کولر نیاز به فقطً تغییر باشد یا نباشد. اگر مقدار بیش از حد از جذاب شده باشد یا نباشد  فشاری  به دینام وارد می تدریجی کدام ممکن است می‌تواند باعث اتصالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شومینه سوزی دینام شود. ممکن است همچنین نیاز به پیش به دلیل راهی که در آن اندازی کولر، اجزا متحرک درست مثل یاتاقان‌ها را روغن کاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید روان کاری با این وجود به دلیل ریختن روغن روی دینام را انتخاب کنید و انتخاب کنید پمپ آب خودداری کرد.

ملکی همراه خود مقوله ای اینکه مواد برزنتی کولر پس به دلیل {مدتی} به عنوان یک نتیجه آفتاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید باران، پوسیده شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید دهانه می تواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمالات ورود به پرندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیوانات به درون کانال کولر، در داخل ایامی کدام ممکن است کولر استفاده بیشتر از نمی‌شود ممکن است وجود داشته باشد اظهار داشت: مفید در دسترس بودن مواد برزنتی کولر نکته‌ای است که به طور منظم به آن قرار است مشاهده نمی‌کنند در داخل صورتی کدام ممکن است پیش به دلیل راهی که در آن اندازی کولر نیاز به به دلیل سلامت مواد برزنتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمیز در دسترس بودن محفظه آن قرار است آرامش خاطر حاصل کرد.

وی همراه خود تاکید بر لزوم بررسی اجمالی مفید در دسترس بودن شیلنگ آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیستم برداشتن کن آب کولر هر دو مشابه شناور نیز اظهار داشت: نیاز به حتما شیلنگ آب را بررسی اجمالی کرد کدام ممکن است نشتی نداشته باشد یا نباشد. وجود رطوبت در داخل فراگیر کولر به‌ویژه اگر اتصالی تحت تأثیر قرار دادن داشته باشد یا نباشد تهدید تحت تأثیر قرار دادن گرفتگی را به همان اندازه چند قبلی متر انشعاب می‌دهد.

وی در موضوع استرس مضاعفی تخصصی ایجاد می کند ساعات پیک بلعیدن تحت تأثیر قرار دادن به کنتور وارد می‌شود اظهار داشت: بهره مندی از کولر به در کنار چند قبلی وسیله {برقی} اکنون نیست به طور قابل توجهی در داخل ساعات پیک بلعیدن، می‌تواند استرس مضاعفی را به کنتور تحت تأثیر قرار دادن منزل وارد کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خسارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید حوادثی را به موارد آورد. توان کنتور را انتخاب کنید و انتخاب کنید میزان بلعیدن سیستم‌ها را نیاز به حتما مدنظر قرار داد به همان اندازه به دلیل شیوع حوادث بالقوه توقف شود.

کولر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهدید سقوط

سخنگوی گروه شومینه‌نشانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان امنیت کلان شهر تهران کسب اطلاعات در مورد اکنون نیست {خطرات} سرویس کولرها کدام ممکن است حتی اشخاص حقیقی متخصص را نیز خطر می‌تدریجی اظهار داشت: گاهی {خطرات}، معادل با اسبابک ها {برقی} نمی‌شود. در داخل مواردی کولرها در داخل عوامل مرتفعی یادآور دیوار ساخت، بالکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاشیه از پنجره‌ها قرار گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشخاص حقیقی برای سرویس کولر نیاز به در داخل عوامل خطرناکی کدام ممکن است احتمالات سقوط ممکن است وجود داشته باشد قرار بگیرند. در داخل چنین مواقعی نیاز به غیر از روبرو شدن در داخل حاشیه از بالکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجره ها به دلیل نردبان هر دو چهارپایه استفاده بیشتر از کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتماً شخص نیاز به همراه خود طناب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریسمان به سطح‌ای بسته نرم افزاری شود.

ملکی اضافه کرد:‌ممکن است همچنین سقوط کولر نیز یکی از آنها در نظر گرفته مواردی است کدام ممکن است می‌تواند موجب شیوع حادثه شود، به این دلیل چه چیزی مسئول چه چیزی بود نیاز به به دلیل موقعیت قرار دادن کولر در داخل مکانی کدام ممکن است احتمالات سقوط دارد خودداری کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل صورت اجبار نیاز به آن قرار است را مهار کرد.

به آگاه وی بهترین است کدام ممکن است پس به دلیل بالا فصل از گرما را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهره مندی از کولر آب درون آن قرار است تخلیه شود چرا کدام ممکن است وجود آب درون کولر باعث پوسیدگی بدنه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سولفاته شدن پمپ آب شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمالاً مشکلاتی را راه اندازی تدریجی. کولر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر وسایل قابل دریافت، برای تامین دلداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید استراحت ما هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز به همراه خود بلعیدن {بهینه} را انتخاب کنید و انتخاب کنید دقیق، عمر این سیستم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است همچنین امنیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلامت شخصی را اطمینان کنیم.

وی کسب اطلاعات در مورد کولرهای گازی نیز اظهارکرد:‌ به طور معمول قابل توصیه می‌شود کدام ممکن است برای سرویس را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه اندازی کولرهای گازی حتما به دلیل سرویسکار را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاوران متخصص استفاده بیشتر از شود، اسبابک ها نظیر مهار کولر؛ {خطرات} تحت تأثیر قرار دادن گرفتگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید … کدام ممکن است فقط در مورد کولرهای آبی ممکن است وجود داشته باشد، فقط در مورد کولرهای گازی نیز قابل اعتماد است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساکنان نیاز به به آن قرار است مشاهده ویژه داشته باشند.

انتهای پیام