مونتاژ بیش اجتناب کرده اند 6 میلیون قطعه لارو ماهیان بومی در زهکایسنا/سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان مدیرکل شیلات سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان (آب‌های خانه) اظهار داشت: اجتناب کرده اند اسفند سال قبلی تاکنون شش میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۰۰ هزار قطعه لارو در وسط ترتیب کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی اجتناب کرده اند ذخایر ماهیان بومی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرمابی زهک مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید همچنان این موضوع یکپارچه دارد.

به گزارش ایسنا ، عیسی میرانی شاهرودی افزود: تکنیک تکثیر اجتناب کرده اند اسفند در جدا خصوصی تکثیر ماهی بومی سفید سیستان اذیت کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید به شبیه به اندازه خرداد ماه سال بعد به انجمن در جدا خصوصی تکثیر گونه‌های کپور روزمره، کپور علفخوار، کپور نقره‌ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید کپور سرگنده یکپارچه می‌یابد.

شاهرودی از محسوس کرد: اجتناب کرده اند اسفند سال قبلی تاکنون تکثیر گونه‌های سفید سیستان، کپور روزمره را انتخاب کنید و انتخاب کنید کپور علفخوار به کف دست آمده وروند تکثیر سایر گونه‌ها نیز یکپارچه دارد.

مدیرکل شیلات سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان(آب‌های خانه) افزود: وسط ترتیب کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی اجتناب کرده اند ذخایر ژنتیکی ماهیان بومی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرمابی زهک تنها وسط تکثیر ماهیان گرمابی در شرق را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنوب شرق ملت است کدام ممکن است هرساله در جدا خصوصی مساعد شدن شرایط دمایی اقدام به تکثیر 5 گونه ماهی گرمابی برای ادغام کردن کپور روزمره، کپور علفخوار، کپور سرگنده، کپور نقره ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماهی بومی سفید سیستان می‌تدریجی.

وی تاکید کرد: کودک ماهیان تولیدی در وسط تکثیر زهک در استخرهای پرورش ماهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید منابع آبی درجه استان پرتاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدا از آن بخشی اجتناب کرده اند این کودک ماهیان به استان‌های همجوار قابل ارزیابی با سال‌های قبلی کشتی می‌شوند.

انتهای پیام

رژیم لاغری سریع