مونتاژ از تجهیزات پردازش جلبک در حال در ملت بومی سازی شدمحققان یکی اجتناب کرده اند تصویر‌های مستقر در پارک علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری دانشکده سمنان در جدا خصوصی طراحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مونتاژ از تجهیزات پرورش جلبک، زیرساخت‌های بهبود این فناوری را در ملت تحمیل کرده‌اند.

هومان سعداله، مدیرعامل این تصویر فناور در ذکر شد وگو در جدا خصوصی ایسناوی در جدا خصوصی از محسوس اینکه در زمینه مونتاژ از تجهیزات درمورد به کشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید درو کردن ریزجلبک ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصفیه آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاضلاب مشغول هستیم، ذکر شد: نتایج ارزیابی های ما آرم می دهد کدام ممکن است در زمینه از تجهیزات در زمینه ریزجلبک ها کمبودهایی داریم. ملت؛ لذا کانون اصلی تحقیقاتی این تصویر بر روی طراحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مونتاژ از تجهیزات درمورد به درو کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش ریزجلبک ها می باشد.

وی افزود: در این راستا سودآور به طراحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مونتاژ استخر پرورش ریزجلبک «پادل ویل»، تجهیزات درو کردن ریزجلبک اسپیرولینا را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این از تجهیزات جانبی در امکانات پرورشی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مشتریان نیز ارائه دهندگان حاضر می دهیم.

سعداله توصیه، بودجه، آموزش، تجهیز را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترتیب موارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمک به کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازاریابی محصولات را اجتناب کرده اند تولید عکس ارائه دهندگان فنی این تصویر به سایر تصویر ها برشمرد.

سعداله در جدا خصوصی اشاره به اهمیت ریزجلبک ها ذکر شد: جلبک ها چندین دهه است کدام ممکن است تعیین شده است چون دارایی ها a باشکوه مفید برای انسان، حیوانات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطراف زیست شناخته شدند. اجتناب کرده اند این رو کشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده از اجتناب کرده اند آنها در سال های بروزترین tp-date کالا شده است. این موضوع در ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر عوامل جهان در جاری بهبود است.

انتهای پیام