مونتاژ آشنایی در جدا خصوصی پاور بی برگزار می تدریجیصفحه بحث دانشجویی علوم داده دانشکده کاشان نشست دیجیتال برای آشنایی در جدا خصوصی پاور بی برگزار می تدریجی.

به گزارش از بسته گلف دانشجویان ایسنا، این نشست روز چهارشنبه یازده آذرماه اجتناب کرده اند ساعت 18:30 الی 20:30 بر روی پلتفرم Adobe Connect در جدا خصوصی حضور محمد خوبانی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس هوش تجاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوش تجاری برگزار تبدیل می تواند باشد. خدمه تحلیلگر داده .

کنجکاوی مندان می توانند در این نشست به نشانی https://adobe.kashanu.ac.ir:443/rmwl4u5ezp1u/ حضور یابند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو برای کسب داده ها به شبیه به اندازه حد زیادی به @ukdsa پیام دهند.

Microsoft Power BI خوب پلت شکل مدیریت داده ها تجاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوش تجاری است کدام ممکن است ابزارهایی را برای ترکیب کردن آوری، ارزیابی، تجسم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتراک گذاری داده ها در اختیار مشتریان تجاری غیر فنی وضعیت ها.

انتهای پیام