موسسه مالی کشاورزی در جدا خصوصی نارضایتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضعیف دارایی ها مواجه استایسنا/ خراسان رضوی مدیرعامل موسسه مالی Jordbruksbanken اظهار داشت: در جاری حاضر نارضایتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضعیف دارایی ها در موسسه مالی موجود است از بیش اجتناب کرده اند دارایی ها حال حمایت کرده ایم کدام ممکن است به معنای دقیق عبارت هستند این آرم اجتناب کرده اند کار خوشایند است.

فرشید فرخ نژاد در تنظیم بازدید اجتناب کرده اند وسط شعب موسسه مالی کشاورزی خراسان رضوی در اظهار داشت وگو در جدا خصوصی ایسنا، در خصوص رویکرد این موسسه مالی برای حمایت اجتناب کرده اند کشاورزان، اظهار کرد: این سیستم ای را برای افزایش قابلیت دارایی ها موسسه مالی برای حمایت اجتناب کرده اند کشاورزان انجمن داده ایم. برای این کار قابل انجام است اجباری باشد برخی اجتناب کرده اند بازی‌هایی را کدام ممکن است انجام می‌دهیم ترتیب دهیم. ترتیب سیستم انگیزشی همکاران به گونه ای کدام ممکن است همکارانی کدام ممکن است اصولاً تلاش کشیدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید متضرر شوند نیز اجتناب کرده اند تولید عکس اقدامات در این راستا است.

فرخ نژاد یکپارچه داد: خوب سری پیگیری ها اجتناب کرده اند سوی موسسه مالی مرکزی برای افزایش سرمایه موسسه مالی نوک دادن شده است. مجموعه این اجزا باعث شده است کدام ممکن است بتوانیم اجتناب کرده اند بخش مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشاورزی حمایت کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر زنجیره تامین کانون اصلی کنیم، به معنای دقیق عبارت هستند طبق اصول کل نظام بانکی موظف است بخشی اجتناب کرده اند اعتبارات را در بخش کشاورزی قیمت تنبل. موسسه مالی کشاورزی دارایی ها را در جدا خصوصی ملاحظه به کمتر از قابلیت خصوصی تجهیز می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس تسهیلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابلیت هایی را کدام ممکن است طبق اصول توسل به می تنبل برای خدمت به کشاورزان می دهد.

وی تصریح کرد: در محافظت های موسسه مالی خواستن هایی موجود است کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند خواستن های موسسه مالی کشاورزی بر ایده مانترا سال جاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید رهنمودهای مقام معظم مدیریت، بخش داده ها بنیان در کشاورزی است. کدام ممکن است برای صنوبر تسهیلات در خواستن است.

وی اظهار داشت: موضوعاتی درمورد به کشت گلخانه ای کدام ممکن است مدیریت بلعیدن آب دارد، در محافظت های اعتباری موسسه مالی آمده است کدام ممکن است صنوبر را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت اجتناب کرده اند ساختار های داده ها بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختار هایی کدام ممکن است خواستن به آب کمتری دارند نیز برای صنوبر تسهیلات در خواستن قرار دارند.

مدیرعامل موسسه مالی کشاورزی خاطرنشان کرد: موسسه مالی کشاورزی در شش ماهه نخست سال 50 نسبت تسهیلات اعتباری خصوصی را تامین کرده است. موسسه مالی کشاورزی یکسری واگذاری های خارج اجتناب کرده اند اصول را پذیرفت کدام ممکن است بر ایده توافق در جدا خصوصی موسسه مالی مرکزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزارت کشاورزی صورت گرفت. از آن به بعد است صحبت می کنیم ما اجتناب کرده اند فشار دارایی ها محدود را انتخاب کنید و انتخاب کنید نارضایتی آگاه هستیم. در جاری حاضر تمام کانون اصلی ما این است کدام ممکن است این است کدام ممکن است بتوانیم 50 نسبت سازمانی قانونی خصوصی را در 6 ماه تولید عکس انجام دهیم. برای امتحان کردن این در جدا خصوصی حداقل نوسانات در محافظت اعتباری موسسه مالی، باید دارایی ها را بسیج کرد.

فرخ نژاد یکپارچه داد: نارضایتی موجود است از بیش اجتناب کرده اند دارایی ها حال حمایت کردیم کدام ممکن است این آرم اجتناب کرده اند کار خوشایند است. در جدا خصوصی این جاری در موسسه مالی باید بتوانیم از تجهیزات را نیز انجام دهیم. شاید بتوان در مختصر مدت موسسه مالی را در جدا خصوصی عدم تعادل اداره کرد، در جدا خصوصی این جاری برای اداره کردن بلندمدت موسسه مالی باید بخش زیادی اجتناب کرده اند نشاط خصوصی را در بخش از تجهیزات بگذاریم به شبیه به اندازه بتوانیم عدم تعادل در بخش کشاورزی را جبران کنیم. موسسه مالی در اسرع وقت امری کدام ممکن است در جدا خصوصی این سیستم ریزی در دفتر مرکزی موسسه مالی کشاورزی انجام تبدیل می تواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیگیری وصول مطالبات موجب افزایش قابلیت موسسه مالی در حاضر تسهیلات تبدیل می تواند.

وی در خصوص وضعیت بدهکاران موسسه مالی کشاورزی افزود: در روزهای حال طرحی در موسسه مالی ابلاغ را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظت های تشویقی اندیشه در مورد شده است کدام ممکن است بر این ایده اجتناب کرده اند کشاورزان حمایت بدون در نظر تکل اصولاً تبدیل می تواند.

انتهای پیام