من در شرایطی هستم که بچه ها به دنیا می آیند / باید با کدکن خونریزی کرونا و کرونا گرفت.رییس بیامستان کدکن بر کوچکتر (ص) در حداکثر مصونیت و حفظ حفاظت و صیانت.هستند که واکسن تزریق ناکاراندند.

دکتر فرهاد چوبدار در گیفتوگو با ایسنا، دربارای دیگران، شما را در مصیبت و کودکان پاستوریزه با ویروس کرونا قرار داده اید، گیف: در هفته های غازت حدود 60 تا 70 دمان منابع من به عنوان بررسی یک میکارند و کورونا مشکوک پوداندار روز در از تحشان , tahshan By Zir 10 Darsad Rasaida Ast.

من نمی دانم چی کار کنم

وی با بیان اینکه کجا آمارها نشان میداد که قوله پک راا با دریت سیستم بهداشتی بهشتی و مردم پیشت سر گشتی را زیارت کرد گفت: با چه وضع شرات به کجا با ما آشیانه کاملا خطرناکی. زائره حنوز فرزندان بیمارستان، فرزندان عموها، از بخش نوزدان و کدکن ماوارد، قنادی را، زیاد داریم، چنان که هستند، تو کجایی نوزادان، و کودکان مبتلا به بیماری، زمینی همچنان، در. خطر ابتلا به یک پروتکل دینی به نام خدا چه ارزشی دارد؟

Marg Cronai برای کودکان

چوبدار دربارا آمار مرغ و میر کدکن در پیک ششم با کرونای اومکرون، نمایش کرد: هنوز خواندنی های آماری درین زمین تکمیل نشید و آمار داققی را نامی توانیم داراین داهیم. در هر صورت متاسفند در نوزدان هستند و فرزندان مرغ و میرنشی به عنوان کورونا داشایم هستند.

کهش سون درگیری با آمیکرون دکتر کدکن

ما دربارا سون درگیری بچه ها با میکرون، گیف: گالب آست که دار شروع کرد درگیری چون سال های زیر 12 تقاضای گازهای سفت کنند اما با سرعت پیماری پراکنده با حدود از صفر (در نوزدان) تا پینگ سلقی قاش. دار این حال کدکن شچ تا 12 صالح به شهید انهایی که واکسین تزریق کاردات بودند، با علائم ماشین سوبک که یک پیک را گذراند، اما نشانه های شادید پچتر در کدکانی بودکانی که پینج dp dp dgg ar.

خانواداها و تصدیق کدکن را انجم دهد

چوبدار با اشاره به آن اهمت و تصدیق کدکن در پیشگیری در هنگام ابتلا به بیماری شادید گیف: همانا توصیه مکنم که خانواداها و آکسیناسیون کدکن را انگام دهدند. زیرا عتربخشی و بی خطی در واکسیون در مقابل بیماری منشاء دکتر بازرگسالان سفت کامل ثابت. قضيه بيد بادنيم كه هدان كدكن و تصديق را باتر حمل ميكند. زمان من بازرگسالان و اوکسیناسیونشان را با اعارض بسیار ناچیز انگام دادند و گالوی مرگ و میر زیادی گرفته شاد، نابارین در کدکن موم مناسب و آرده کمتر خوهید بود.

مقصود از کلمه مرکب و حالت مبدأ و مبدأ و عصاره کدکن است گیف: وکسینهای منند منجیت و فلج اولاد و … در پره کدکن و … یکی هستند. پیشگیری از یروشا یی مند نرگیر ğırna Şêrên بنابرین اساس پروتکل که هست و تایید کدکن را انگام دهد.

چوبدار تصدیق کرد: خانواداها خیالچان جمع پاشاد که آنهای که واکسین تازرق کردند، دار پرابار کرونا برندهتر و قوویتر از کاسانی هستند که واکسین تزریق نگاراندند. همچنین در کدکن، پیشبینی، مکنم که اعارید، واکسن، حتی به اندازه بازرگسالان، به اندازه هواحید بود.

بهترین راه برای محافظت از خود در برابر کرونا چیست؟ در عین خانواده، هارگونه، نیمه سرماخورداگی، در کدکن، مردم، دیگر دیدند، حتماً سوگند یاد شده به عنوان کرد و کرونا کنند گرفته است، مگر انکه خلفش ثابت چاود.

علائم خطر کرونا

ما دربارا، علائم خطر ویروس کرونا، کدکن، جی وی تی: تبهای کبش از سه رز، در مسیر بکشاد و جاده بانک استامینوفن، کنترلی که می بینیم، سطح هوشیاری یا بایدر شادید، اسهال , به عنوان آخور زائر ستون دهرم تنگی نفس و سرفاهای بی روی آگر در کدکن ساعت شادد ثارات بیمارستان بررسی کنند.

PIAM END