من خواهم کرد همراه خود رژیم صهیونیستی موافقم، ساکت 730، احد شهرکی، بیت المقدس ژاپنیدارایی ها داستان ها عبری زبان موافق رحیم صهیونیسم ساکت 730 وحید شهرکی بگردان شمال شرق بیت المقدس من خواهم کرد {کار} خبر دندند.

عالی {نسخه} به همین دلیل تقویم ایسنا، تقویم عربی اورشلیم، همراه خود {نسخه} ای به همین دلیل تقویم عبری به تماس گرفتن «همه حائر» کدام ممکن است شماره آن قرار است نوشته شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید شماره رژیم صهیونیستی در داخل اورشلیم 730، عالی ممکن است وجود داشته باشد. به همین دلیل ماه های اورشلیم شمال ژاپنی، تایید خواهید داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تایید خواهید داشت. .

به گزارش عین گازارش گروه فوق الذکر قطعنامه استک در داخل شهرک «پسگات زئیو» سخته شونده.

رسنا ایبری کجاست آدام گذرش داد کا توصیه اخیر 70 هزار متر {مربع} شناخته شده به عنوان اراضی اشغال من خواهم کرد فلسطین رابر میگیرد.

PIAM END