ممنوعیت حدس و گمان موسسه مالی ها در داخل {املاک} را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستغلات


شفقنا مقرون به صرفه – هرگونه حدس و گمان موسسه مالی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراکز اعتباری غیربانکی در داخل {املاک} ممنوع بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود متخلفان برابر مقررات برخورد می تواند.

به گزارش روابط پایه موسسه مالی مرکزی، این موسسه مالی همراه خود استناد به مفاد مقررات مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بانکی ملت به همین دلیل جمله بند (1) ماده (34) مقررات فوق الذکر بخشنامه ای به آنلاین بانکی ابلاغ کرد. شناخته شده به عنوان احکام مقررات. داروها (16) را انتخاب کنید و انتخاب کنید (17) مقررات تعمیر محدودیت ها تأمین رقبا پذیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقویت نظام اقتصادی پیشرفته ترین و پیشرفته ترین معرفی شد: {هر} شکل از حدس و گمان موسسه مالی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مؤسسات اعتباری غیربانکی در داخل زمینه {املاک} را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستغلات به همین دلیل جمله {خرید} پایین. را انتخاب کنید و انتخاب کنید {خرید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایجاد مجتمع‌های اقتصادی، اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسکونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {خرید} به همین دلیل بهترین راه‌هایی غیر به همین دلیل اعطای تسهیلات اعم به همین دلیل ممنوعیت بلافاصله موسسه مالی‌ها هر دو مؤسسات اعتباری غیربانکی هر دو غیرمستقیم با استفاده از نمایندگی‌های تابعه. در داخل صورت تخلف موسسه مالی هر دو مؤسسه اعتباری غیربانکی به همین دلیل مفاد این مصوبه مشمول مجازات مقرر در داخل ماده (44) مقررات مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بانکی ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر رهنمودهای قانونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوانین درمورد به احتمال زیاد خواهد بود.