ملاحظه به اشتراکات گروه را در جهت پیشرفت سوق می دهدایسنا/پرس معاون سیاسی، امنیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی استانداری فارس اظهار داشت: ملاحظه به اشتراکات حال در گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بین اقشار را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه های مختلف گروه را در جهت پیشرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور در از ملزومات مشترک سوق می دهد.

اسماعیل محیبی پور در نشست همفکری در جدا خصوصی اصحاب رسانه استان شیراز افزود: وجود اختلاف در جهان های مختلف امری انصافاًً خالص است در جدا خصوصی این جاری باید مشخصه های مشترک را ایجاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به گروه راه اندازی شد کنیم به شبیه به اندازه وحدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکپارچگی در گروه تحمیل شود.

محبی پور به نقل اجتناب کرده اند استانداری فارس یکپارچه داد: میهن، دین، بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفت، امید را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشاط اجتناب کرده اند جمله اشتراکات را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنجارهای اساس ای است کدام ممکن است همه افراد آرزو کرد آن هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقشار، تیم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقوام مختلف را کروی هم راه اندازی شد شده است اند.

معاون سیاسی، امنیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی استانداری فارس اظهار داشت: برای افزایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند قابلیت های مختلف را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوک دادن قابلیت ها، برتری ها اجباری است، در جدا خصوصی این جاری اگر ساده به برتری ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید برتری ها ظاهر شد کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند مشخصه های مشترک غافل شویم، نتیجه آن همراهی، برابری را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسیدن است. . برای هدف مشخص شده اجتناب کرده اند افکار فرسوده خواهد بود.

محبی پور افزود: در بخش بزرگی اجتناب کرده اند ملت دین مشترک عالی سطح اشتراک حیاتی است کدام ممکن است در مبانی اساسی خصوصی پذیرفته ایم کدام ممکن است اسلام دین صحیح ملت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مورد قبول همه است.

وی خاطرنشان کرد: در برابر این بسیاری اجتناب کرده اند عوامل اشتراکی کدام ممکن است در گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بین افراد موجود است، انواع اختلافات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختلاف نظرها a باشکوه منع شده است.

معاون سیاسی، امنیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی استانداری فارس کار رسانه ها را روشنگرانه، مطالبه گر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرس را انتخاب کنید و انتخاب کنید جو برانگیز دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: با منافذ و پوست کار رسانه بسیاری اجتناب کرده اند ابهامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوالات تعمیر نشده باقی می ماند.

انتهای پیام