مقام طالبان: اعتراض در برابر این کنسولگری ایران خودسرانه بودرئیس رسانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت امارت اسلامی هرات افغانستان تایید کرد کدام ممکن است {تجمع} در برابر این کنسولگری ایران در داخل هرات به صورت خودسرانه بسیاری به همین دلیل اشخاص حقیقی تکمیل شده است کدام ممکن است همراه خود مداخله نیروهای امنیتی مدیریت قرار است به آنها بروند را به کف دست گرفته اند.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، نعيم الحق حقاني رئيس داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت امارت اسلامي در داخل ولايت هرات افغانستان در موضوع وقايع اخير معادل با كنسولگري ايران در داخل هرات در داخل توييتر شخصی نوشت: اين ماده را همراه خود مداخله نیروهای امنیتی در داخل امارت اسلامی افغانستان تصویر فوری متفرق شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوضاع فقطً خرس مدیریت در داخل به اینجا رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید چون این ماده در مدت زمان کوتاهی خرس مدیریت در داخل به اینجا رسید، اتفاق خاصی نیفتاد.

بر ایده این گزارش، سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه در داخل خصوص تجمعات در برابر این سفارت جمهوری اسلامی ایران در داخل کابل را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرکنسولگری کشورمان در داخل هرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنگ های ظریف رخ اطلاعات، همراه خود یادآوری وظیفه بیان بر دوش سفارت ایران اسلامی در داخل کابل. نهاد اجرایی افغانستان در داخل نگه داشتن ایمنی این دیپلمات تاکید کرد: سفارتخانه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویر های جمهوری اسلامی ایران در داخل هرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر شهرهای افغانستان نیاز به به همین دلیل ایمنی فشرده برخوردار بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطمینان های مورد نیاز برای ورزش ایمن این تصویر ها فراهم کردن شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه در موضوع روابط عمیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید چند قبلی لایه {تاریخی} 2 ملت ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید افغانستان و تعدادی دیگر دهه گذشته میهمان نوازی محترمانه مردمان ایران به همین دلیل مردمان افغانستان، نسبت به توطئه {گران} را انتخاب کنید و انتخاب کنید توطئه {گران} ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید افغانستان هشدار داد.

خطیب زاده تاکید کرد: {متاسفانه} کلیپ ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کامنت هایی منسوب به تحجر ایران هر دو افغانستان آشکار می تواند باشد کدام ممکن است {احساسات} مردمان 2 ملت را سیگنال گذشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوشیاری اصولاً 2 ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولان 2 ملت را می طلبد.

سخنگوی وزارت امور خارجه در داخل خاتمه اظهار داشت: همراه خود فرستاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید افسران تصویر جمهوری اسلامی ایران در داخل افغانستان درگیر مستمر هستیم.

در لحظه هم مدیرکل آسیای جنوبی وزارت امور خارجه، کاردار سفارت افغانستان در داخل تهران را احضار کرد. وی از نزدیک به حمله ها به سفارت جمهوری اسلامی ایران در داخل کابل را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در داخل هرات اعتراض کرد.

وی در موضوع وظیفه پیشرفته ترین و پیشرفته ترین ها در داخل تامین ایمنی تصویر های دیپلماتیک، آرزو کرد برخورد رسمی همراه خود مهاجمان در داخل تصویر های جمهوری اسلامی ایران شد.

مدیرکل جنوب آسیا خواهد شد به کاردار افغانستان معرفی شد کدام ممکن است به همان اندازه اطلاع ثانوی فاز‌های کنسولی تصویر‌های جمهوری اسلامی ایران در داخل افغانستان برای یقین فشرده به همین دلیل وزارت امور خارجه ورزش شخصی را متوقف کرده‌اند. افغانستان ماموریت های جمهوری اسلامی ایران در داخل ایمنی فشرده قرار دارند.

انتهای پیام