مربی برای برخی دانشمندان عالی {شخصیت} دیجیتال است!یکی از آنها در نظر گرفته اعضای هیئت آموزشی دانشکده اقتصادی شریف همراه خود تاکید بر اینکه عجیب ترین {آسیب} کرونا برای آماده سازی فوق العاده عدم تعامل داشتن درک را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانش آموز است، ذکر شد: {در حال حاضر} درک عالی {شخصیت} دیجیتال برای دانشجویانی است کدام ممکن است به همین دلیل ابتدای 12 ماه وارد دانشکده شدند. ویروس کرونا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتباط فراوان بین ممکن است برقرار نشده است.

این را دکتر محمد فخرزاده در داخل ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار خبرگزاری {دانشجویان} ایران مقوله ای کرد: مشکلی تخصصی ایجاد می کند فاصله آماده سازی دیجیتال همراه خود آن قرار است مواجه بودیم اتاق مدرسه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگاه های واقع بینانه بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این مدت ها در داخل ابتدای فاصله دانشکده برگزار نمی شد. دلیل منظور دانشکده اقتصادی شریف بسته نرم افزاری هایی را برای بچه های دانشگاه درگاه منزل انتشار کرده است به همان اندازه کارهای کارگاهی را در داخل منزل مشارکت در دهند. این همانقدر کم کاری بود کدام ممکن است می‌شد مشارکت در داد، با این وجود حضور {دانشجویان} در داخل کارگاه‌ها، تخصص می خواست داده ها‌آموزان را فراهم می‌کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نبود فاصله‌های واقع بینانه عظیم‌ترین سطح نقطه ضعف برای بچه های دانشگاه در داخل دوران کرونا بود.

وی یکپارچه داد: عدم ارتباط حضوری بین درک را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانش آموز را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعامل داشتن ممکن است اتفاقی بود تخصصی ایجاد می کند دوران کرونا رخ داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل آماده سازی حضوری، درک می‌تواند جاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوای داده ها‌آموزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو سوال‌های ممکن است را توجه تنبل. تدریس، با این وجود این {شرایط} در داخل آماده سازی دیجیتال قابل توجه سرراست است». 9، را انتخاب کنید و انتخاب کنید مربی {نمی تواند} پیشنهادات فراوان به همین دلیل دانشمندان شخصی بدست آمده تنبل.

معاون زیبایی شناختی سابق دانشکده اقتصادی شریف افزود: {در این} 2 12 ماه شاهد هستیم کدام ممکن است {دانشجویان} پس به همین دلیل یکی 2 ترم به همین دلیل آماده سازی دیجیتال تخلیه شدند. ترم اول آماده سازی دیجیتال ممکن است به طور اضافی برای دانشمندان {هیجان انگیز} باشد یا نباشد، ممکن است می توانند به همین دلیل محل اقامت به گروه درس مرتبط شوند، با این وجود بعد به همین دلیل عالی هر دو 2 ترم تخلیه می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {هر} ترم انواع داده ها آموزانی کدام ممکن است در مدرسه حاضر می شوند واقعاً گاز می گیرد هر دو نمایندگی سرزنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی تأثیر می تواند. ممکن است هیچ اتصال ای ندارند گروه را به بسپار.

یکی از آنها در نظر گرفته اعضای هیئت آموزشی دانشکده اقتصادی شریف خاطرنشان کرد: یکی از آنها در نظر گرفته قوانین دانشگاهی تخصصی ایجاد می کند آماده سازی حضوری ممکن است وجود داشته باشد، بحث و جدال توجه کردن به سرزنده هر دو توجه کردن به سرزنده است کدام ممکن است دانش آموز در مدرسه به صحبت های درک شخصی گوش می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظر می تنبل. . با این وجود در داخل آماده سازی دیجیتال ناشی از اینکه در مدرسه تصاویر حرکتی ممکن است وجود داشته باشد هیچکس نظر {نمی کند} را انتخاب کنید و انتخاب کنید این باعث {آسیب} های زیادی به دانشمندان می تواند.

دکتر تایید کرد فخارزاده همراه خود مقوله ای اینکه گروه های دیجیتال {هر} قبلی برای اساتید را انتخاب کنید و انتخاب کنید {دانشجویان} مشکل تر است، با این وجود در داخل درازمدت خطرناک است را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی از آنها در نظر گرفته توضیحات آن قرار است نبود درس های واقع بینانه است.

وی ذکر شد: دانشکده {محدود} به گروه نخواهد بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساعات بیرون به همین دلیل گروه قابل توجه می تواند حیاتی باشد. محیط.» ما {در حال حاضر} در داخل ترم {پنجم} دانش آموز {داریم} کدام ممکن است باقی مانده است درک شخصی را ندیده اند، متعاقباً باقی مانده است اعتقاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتباط اجباری را تعیین کنید نداده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید درک {شخصیت} دیجیتال دانش آموز است کدام ممکن است درس می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {می رود}.

دکتر فخارزاده در رابطه با اطلاعات سازنده در داخل آماده سازی دیجیتال افزود: در داخل دوران کرونا نیز اطلاعات مثبتی همراه با آماده سازی دیجیتال وجود داشت کدام ممکن است می‌توانست در داخل دوران پس به همین دلیل کرونا نیز یکپارچه یابد. با این وجود نحوه برگزاری اتاق مدرسه نیاز به معادل باشد یا نباشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تدریس مشترک بهترین نخواهد بود. به این آماده سازی اتاق مدرسه به صورت دیجیتال را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضوری برگزار می تواند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه های دیجیتال را در داخل عالی سری {شرایط} انتخاب شده شبیه آلودگی هوا هوا برگزار تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو فاصله های با بیرون اثبات را همراه خود حضور محققین ارشد برگزار تنبل.

یکی از آنها در نظر گرفته اعضای هیئت آموزشی دانشکده اقتصادی شریف در رابطه با {آسیب} های روحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روانی قابل انتساب به دوران کرونا ذکر شد: یکی از آنها در نظر گرفته ضربه های کرونا اینجا است کدام ممکن است توسعه اجتماعی {دانشجویان} را به تاخیر انداخت. یک تعداد زیادی از توانایی‌ها در داخل مسکن اجتماعی همراه خود تعاملاتی کدام ممکن است داده ها‌آموزان همراه خود هم در داخل صفحه بحث‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات زیبایی شناختی خرید می‌کنند تعیین کنید می‌گیرد، با این وجود در داخل دوران کرونا این {کار} مشارکت در نشد.

دکتر فخرزاده در رابطه با مسائل {بازگشت} سر به سر {دانشجویان} به آموزش ذکر شد: تورم طی 2 12 ماه قبلی {شرایط} ادای احترام به تحصیل را دشوارتر کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید محدوده قیمت مدارس نیاز به توسعه قابل توجهی داشته باشد یا نباشد.

نیاز به به همین دلیل این شانس برای اطمینان از اتاق مدرسه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوابگاه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایجاد خلأها استفاده بیشتر از کنیم. در نتیجه هاله به همین دلیل بین نمی رود. وزارت علوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوه مقننه نیاز به در جهت بهبود محدوده قیمت مدارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتقای فضای فیزیکی مدارس {حرکت} کنند. در میان پوشش های حمایتی نیاز به تنظیم تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید یک تعداد زیادی از تسهیلات معرفی شده {رایگان} به {دانشجویان} نیاز به طبقه بندی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سادگی به دانشجویانی کدام ممکن است مجاز بدست آمده {مزایا} هستند اعطا شود. ما {در حال حاضر} به کل شما {دانشجویان} یارانه مسکن می دهیم کدام ممکن است این موارد بر دوش دانشکده است. با این وجود بهترین است این حمایت برای کمتر از داده ها آموزانی مشارکت در شود کدام ممکن است به آن قرار است خواستن دارند. این به مدرسه پشتیبانی می تنبل به همان اندازه کاستی های شخصی را جبران تنبل.

انتهای پیام