راه اندازی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصوب به ریاست محل کار تصویر تجارت، معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش زردابایسنا/ سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان همراه خود حضور فرماندار را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولان ادارات کل شما شهرستان، حمیدرضا شایان شناخته شده به عنوان سرپرست محل کار تصویر تجارت، معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش زورآباد راه اندازی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری {دانشجویان} ایران، نعمت الله نجاری فرماندار همراه خود تبریک عید سعید فطر اظهار داشت: همه شما {مدیران} شهرستان در داخل دردسر هستند به همان اندازه همراه خود همانقدر کم چشم اندازها مسائل را به صورت جهادی رفع کنند.

وی افزود: ارتباط را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعامل داشتن فوق العاده خوبی بین مردمان این شهرستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولان آن خواهد شد برقرار است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل 12 ماه 1401 شاهد اتفاقات فوق العاده خوبی {در این} شهرستان خواهیم بود.

ولی زورآباد یکپارچه داد: می خواهند استقرار دادگستری {در این} شهرستان هستیم کدام ممکن است همراه خود قول خوش بینانه سریع در داخل زورآباد {مستقر} می تواند.

نجاری در رابطه با اینکه سهم کلان شهر زورآباد به دلیل کالاهای ابتدایی برای ساماندهی {بازار} خیس شدن شد، خاطرنشان کرد: شهرک اقتصادی کلان شهر زورآباد سطح عطفی در داخل رشد تأمین به احتمال زیاد خواهد بود.

در نهایت این {مراسم} حمیدرضا شایان شناخته شده به عنوان سرپرست محل کار تصویر تجارت، معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش شهرستان زرآباد راه اندازی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصوب شد.

انتهای پیام