معاون آموزشی رئیس جمهور استعفا داد؟برخی اجتناب کرده اند اطلاعات آشکار شده در دنیای آنلاین ما، استعفای سورنا ستاری، معاون آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری رئیس جمهور را آشکار کرده است.

به گزارش ایسنا، سورنا ستاری معاون آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری رئیس جمهور کدام ممکن است در آبان 1391 را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرداد 1395 تصمیم خصوصی را اجتناب کرده اند حسن روحانی بدست آمده کرده بود پس اجتناب کرده اند عالی سال یکپارچه کار در همین سمت در افسران ابراهیم رئیسی استعفای خصوصی را تقدیم رئیس جمهور کرد. در جدا خصوصی این جاری به شبیه به اندازه زمان ترتیب این گزارش خبری اجتناب کرده اند دفتر ستاری مبنی بر تقاضا استعفا آشکار نشده است.

همزمان متنوع اجتناب کرده اند خبرگزاری ها اجتناب کرده اند استعفای ستاری خبر دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خبری در جدا خصوصی عنوان «شنیده ها حاکی اجتناب کرده اند استعفای سورنا ستاری، معاون آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری ریاست جمهوری اجتناب کرده اند سمت خصوصی است» آشکار شد.

یکپارچه دارد