معادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبدها حال در بزرگراه ها، حیات وحش را آزار می دهدزیستگاه شناخته شده چون زیستگاه گونه های طبیعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جانوری a باشکوه حائز اهمیت است از هرگونه اصلاح در آن ممکن است بر استاندارد اقامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی بقای آنها تأثیر بگذارد.

به گزارش ایسنا، تهدیداتی درمورد به منقل سوزی، بزرگراه سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید معدن، تنظیم های خالص را انتخاب کنید و انتخاب کنید جانوری ملت را شبح می تدریجی. در این زمینه، ایمنی اجتناب کرده اند زیستگاه اجتناب کرده اند اهمیت ویژه ای برخوردار است، متعاقباً به مشاوره حسن اکبری، معاون وزیر تنظیم زیست خالص را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب زیستی آژانس ایمنی اجتناب کرده اند تنظیم زیست سوئد، در همین جا یازده نکته با توجه به زیستگاه راه اندازی شد شده است شده است:

* «تخریب زیستگاه» در دنیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت ما دشواری انقراض گونه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند بین درگیر شدن ذخایر ژنتیکی است.

* در جدا خصوصی ملاحظه به تخریب زیستگاه ها، امتحان شده ها برای جلوگیری اجتناب کرده اند انقراض یوزپلنگ موفقیت آمیز نبوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جاری حاضر یکی اجتناب کرده اند مهمترین مشکلات گروه ایمنی اجتناب کرده اند تنظیم زیست سوئد، اصلاح اقلیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خشکسالی مداوم است کدام ممکن است در جدا خصوصی آن شاهد تخریب در عمق ای هستیم.

* متنوع اجتناب کرده اند مناطق کف دست نخورده شناخته شده چون بزرگراه به بزرگراه ها ورود دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید متنوع اجتناب کرده اند گونه هایی کدام ممکن است به حضور انسان ظریف بودند آسیب دیده اند.

*صحیح در این دوم در مناطق آزاد چیزی به تصمیم تکل زیستگاه نداریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیستگاه مناسبی برای گونه های آهو در ملت وجود ندارد چرا کدام ممکن است بزرگراه سازی بیش از حد باعث شده کدام ممکن است تنظیم دشتی مناسبی برای این گونه ها نداشته باشیم.

* در جاری حاضر به غیر اجتناب کرده اند مناطق آزاد در مناطق چهارگانه، اجتناب کرده اند تذکر تنظیم های صحیح حیوانی وضعیت خوبی نداریم.

* در جاری حاضر ایران دارای حدود 309 جهان چهارگانه در جدا خصوصی 18 میلیون هکتار وسعت است، در جدا خصوصی این جاری بیش اجتناب کرده اند 5800 کیلومتر آزادراه، 550 کیلومتر آزادراه، بیش اجتناب کرده اند 3000 جاده بنزین را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیش اجتناب کرده اند 1800 کیلومتر انرژی الکتریکی فشار محکم در این مناطق موجود است. تحمل مدیریت آژانس ایمنی اجتناب کرده اند تنظیم زیست.

* حدود 280000 هکتار زیرین توسط بخش خصوصی اجرا تبدیل می تواند.

* سال قبلی به دلیل برای خشکسالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرمای هوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم آموزش کافی ده هزار هکتار منقل سوزی در مراتع را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنگل ها به ویژه جنگل های در جدا خصوصی خوشایند ارزش هیرکانی شمال ملت رخ داد.

* «انبساط چرخ دنده معدنی» یکی اجتناب کرده اند انتخاب در عمق از تخریب شخصیت ایران است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث ورود های بی رویه درمورد به بزرگراه ها، اشاره ها جایگزین بنزین را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزادراه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید… تبدیل می تواند کدام ممکن است تنظیم های صحیح جانوری را اجتناب کرده اند بین می برد.

* انبساط معدنی در جاری حاضر در متنوع اجتناب کرده اند عوامل ملت به طور همزمان در جاری انجام است. اجتناب کرده اند سوی تولید عکس گروه تنظیم زیست جهان را امتحان کنید چرخ دنده معدنی در مناطق آزاد یعنی در 89 نسبت ملت انصراف کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملا نمی تواند هیچ نظارتی داشته باشد. استخراج معادن در مناطق آزاد

* گروه ایمنی اجتناب کرده اند تنظیم زیست سوئد لایحه ای برای جلوگیری اجتناب کرده اند تخریب زیستگاه حیوانات تهیه کرده است.

انتهای پیام/