مطهرنیا: قطر در آرزو کرد ترتیب کردن عملکرد عمان در این سیستم هسته ای ایران استخوب درک دانشکده خاطرنشان کرد: پس اجتناب کرده اند کاهش عملکرد عمان در میانجیگری ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید غرب در پرونده هسته‌ای، قطر در امتحان شده است به شبیه به اندازه این موضع را بازآفرینی تنبل.

مهدی مطهرنیا در اظهار داشت وگو در جدا خصوصی ایسنا، در تصمیم گیری مقدار خصوصی اجتناب کرده اند اظهار داشت وگوی وزرای خارجه قطر را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا در موضوع این سیستم هسته ای ایران، اظهار کرد: در جدا خصوصی حمایت اجتناب کرده اند قطر، توازن قوای معناداری بین آنها تحمیل کنید.

وی افزود: اجتناب کرده اند این منظر قطر خوب ملت عربی مرتبط در جدا خصوصی محله عرب هر دو عرب مسلمان است کدام ممکن است در قبلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند انقلاب اسلامی در جدا خصوصی تهران ارتباط داشته است.

کارشناس امتیازات سیاسی اظهار داشت: نباید فراموش کرد کدام ممکن است کشورهای عربی قلمرو در قبلی اجتناب کرده اند انقلاب اسلامی به شبیه به اندازه حدودی در جدا خصوصی تهران روابط پنهانی داشتند در جدا خصوصی این جاری بعد اجتناب کرده اند انقلاب روابط در جهت صادرات در جدا خصوصی کشورهای عربی بیان کردن متفاوتی داشت. باید اجتناب کرده اند آن محله مسلمان عرب هر دو اعراب مسلمان دوری کرد.

وی اظهار داشت: اجتناب کرده اند سوی تولید عکس، ایران در جاری حاضر در آرزو کرد ترتیب کردن روابط خصوصی در جدا خصوصی کشورهای قلمرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عین جاری تحمل فشار حداکثری در موضوع هسته ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوری اجتناب کرده اند انزوای سیاسی است.

مطهرنیا علاوه بر این اظهار داشت: به هدف پس اجتناب کرده اند در حال مرگ پادشاه عمان شاهد کاهش عملکرد عمان بین ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید غرب در پرونده هسته ای بودیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید صریح خیلی شبیه قطر در آرزو کرد بازآفرینی این موضع را انتخاب کنید و انتخاب کنید میانجیگری بوده است.

وی در نهایت اظهار داشت: پس اجتناب کرده اند خروج آمریکا اجتناب کرده اند برجام را انتخاب کنید و انتخاب کنید تیره شدن نوع مذاکرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید روندی کدام ممکن است تاکنون در وین صورت گرفته، صریح خیلی شبیه عملکرد میانجی گری اجتناب کرده اند سوی 2 طرف پذیرفته شده است.

انتهای پیام/