مصر: مشکل های قلمرو ای بر نشست شش جانبه در داخل نقاب هدف قرار گرفته استوزیر امور خارجه مصر اظهار داشت کدام ممکن است حضور کشورش در داخل نشست شش جانبه «نقاب» در داخل اراضی اشغالی «برای تشکیل ائتلاف علیه هیچ حزبی نخواهد بود».

به گزارش خبرگزاری {دانشجویان} مصر، سامح شکری، وزیر امور خارجه مصر در لحظه دوشنبه در داخل نشست خبری مشترک همراه خود همتای قطری شخصی در داخل قاهره اظهار داشت: عملکرد به همین دلیل این نشست، پیشبرد دردسر های صلح است کدام ممکن است بسیار مهم ترین قرار است به آنها بروند برای افراد فلسطین است. حقوق مشروع تمیز کردن با انگشت آورند.

شکری افزود: {در این} نشست شش جانبه کسب اطلاعات در مورد به همین دلیل سرگیری مذاکرات اسرائیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکسته نشده کوره بس را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکل های قلمرو ای قابل مقایسه با تروریسم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ​​عدم مداخله در داخل امور داخل مکان های بین المللی بحث و جدال را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبادل تذکر شد.

وی اظهار داشت: مصر نیاز دارند افزایش همکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم مداخله در داخل امور داخل مکان های بین المللی بر اساس رهنمودهای قانونی در سراسر جهان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل عین جاری بر اقدامات افرادی که به این قوانین پایبند به نظر نمی رسد که باشند نظارت می تدریجی.

وزیر امور خارجه مصر ممکن است همچنین بر {اهمیت} دردسر در داخل مرحله موارد زیر برای تداوم کوره بس میان فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسرائیل تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت کدام ممکن است این یک ضرورت است اقدامات یکجانبه ای کدام ممکن است موجب تحریک کردن فشار ها می تواند باشد، صورت نگیرد.

وزیر امور خارجه مصر به همین دلیل تشکیل «ائتلاف اسرائیلی-عربی علیه ایران» خودداری کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت کدام ممکن است نمایندگی مصر در داخل نشست های نقاب «به معنای تشکیل ائتلاف علیه هیچ طرفی نخواهد بود».

نشست وزرای خارجه 4 ملت عربی مصر، مراکش، بحرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید امارات در لحظه یکشنبه همراه خود حضور یایر لاپید وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنتونی بلینکن همتای یانکی وی در داخل نقب واقع در داخل قلمرو اشغالی برگزار شد. قلمروها

انتهای پیام