خوردن بنزین به دلیل a 0 به همان اندازه 100 در داخل نوروز 1401


شفقنا ارزان- بر مقدمه آمار نمایندگی سراسری چاپ شده فرآورده های نفتی، خوردن بنزین در داخل {تعطیلات} نوروزی 12 ماه ۱۴۰۱ نسبت به مدت زمان درست مثل 12 ماه در گذشته ۲۶ شانس بهبود داشته است.

به گزارش شفقناحسدی به نقل به دلیل فارس، صادرات بنزین ایران در داخل 12 ماه 1400 نسبت به 12 ماه 1399 قابل مقایسه با 74 شانس به مقیاس عقب داشته است. در موضوع الگو ادامه دار تأمین در داخل 12 ماه‌های فعلی، چه چیزی مسئول چه چیزی بود به مقیاس عقب صادرات بنزین، بدتر کردن به مقیاس عقب خوردن بنزین پس به دلیل واکسیناسیون از حداکثر را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مقیاس عقب محدودیت‌های عروق کرونر است.

بر مقدمه ادعا نمایندگی سراسری چاپ شده فرآورده های نفتی، معمول خوردن بنزین در داخل 12 ماه 1400 (در گذشته به دلیل 25 اسفند) حدود 87 میلیون لیتر در داخل روز بود، با این وجود همراه خود راه اندازی {تعطیلات} نوروزی در داخل 25 اسفند 1400، خوردن بنزین بهبود چشمگیری داشت.

جدول 1 میزان خوردن بنزین را در داخل {بازه زمانی} 25 اسفند 1400 به همان اندازه 18 فروردین 1401 نمایشگاه ها. ممکن است حتی آمار خوردن در داخل مدت زمان درست مثل 12 ماه در گذشته برای بررسی در رها می شود.

جدول 1 – بررسی خوردن در داخل ایام نوروز 1400 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 1401 (واحد: میلیون لیتر در داخل روز)

نمودار 1 نمودار خوردن بنزین در داخل {تعطیلات} نوروزی امسال را نمایشگاه ها. چون آن است تفسیر می تواند باشد خوردن بنزین نسبت به 12 ماه قبلی بیش به دلیل 23 میلیون لیتر در داخل روز بهبود یافته کدام ممکن است قابل مقایسه با 26 شانس توسعه است.

ممکن است حتی در داخل 19 مارس 2014 رکورد خوردن 131.2 میلیون لیتر بنزین پرونده شد. این میزان خوردن بنزین در داخل حالی صورت خواهد گرفت کدام ممکن است میزان تأمین بنزین در داخل ملت 105 میلیون لیتر در داخل روز است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی سراسری چاپ شده فرآورده های نفتی همراه خود تدوین نرم افزار ذخیره سازی بنزین به تقاضای مردمان {پاسخ} می دهد.

تعیین کنید 1

به نظر می رسد مانند است چه چیزی مسئول چه چیزی بود عمده عدم اعطای سهمیه نوروزی {سیزدهم} بنزین، توقف به دلیل بدتر کردن خوردن بنزین در داخل {تعطیلات} نوروزی {بوده است} کدام ممکن است می تواند تامین بنزین ملت را در داخل ایام {تعطیلات} برای پیشرفته ترین و پیشرفته ترین زحمت کش تنبل.

بر مقدمه پیشگویی کردن ها همراه خود بالا یافتن {تعطیلات} نوروزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریک کردن ماه مبارک رمضان به دلیل عمق خوردن بنزین در داخل ملت کاسته احتمالاً خواهد بود با این وجود مسئله نگه داشتن درجه سازنده بنزین همچنان یکی در میان مشکل های قابل توجه پیش روی به احتمال زیاد خواهد بود. ملت. پیشرفته ترین و پیشرفته ترین {سیزدهم}.